Buller

Buller är ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. Så kallat högfrekvent buller kan orsaka hörselskador, medan lågfrekvent buller kan medföra koncentrationssvårigheter, högt blodtryck, sömnproblem och inlärningsproblem.

Hur mycket får det låta?

Vad som uppfattas som buller kan variera från person till person, men det finns dock riktvärden som miljö- och byggnadsförvaltningen förhåller sig till i sin bedömning. Riktvärdena är olika beroende på om ljudet kommer från till exempel trafikinfrastruktur, industriell verksamhet eller byggen, eller om det handlar om buller inomhus från till exempel ventilation eller tvättstugor.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om de riktvärden som finns för hur mycket det får låta inomhus i bostäder och offentliga lokaler. http://www.folkhalsomyndigheten.se

På Naturvårdsverkets hemsida finns information om riktvärden och vägledningar kring bl.a. buller från byggplatser, industrier, vägar och järnvägar samt motorbanor. http://www.naturvardsverket.se

I behov att mäta buller?

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör enbart indikerande mätningar av buller i tillsynsärenden eller klagomålsärenden, och kommer alltså inte ut och mäter på beställning. Sök efter "akustikkonsult" på nätet eller t.ex. gula sidorna om ni är i behov av att genomföra en regelrätt bullermätning. Det är normalt fastighetsägaren som ska ansvara för att utreda buller i bostäder. För mer information om vad som bör ingå i en bullerutredning i en bostad, se miljö- och byggnadsförvaltningens kravspecifikation i högerkolumnen.

Dela: