Asbest

Asbest är beteckningen för en grupp mineral med en rad speciella egenskaper. De bildar långa och tunna fibrer som lätt tränger in i kroppen. Fibrerna som även är små och lätta kan hålla sig svävande i luften under mycket lång tid och detta gör dem lätta att andas in vid arbete med asbest om inte rätt skyddsutrustning används. Om man andas in asbestdamm riskerar man att efter en tid få sjukliga förändringar i lungorna.

Asbest har hög hållfasthet och smidighet, det tål värme och hetta mycket bra, är ljud- och värmeisolerande och är kemiskt beständigt. Med anledning av sina egenskaper har asbest använts som brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar och soprum, som värmeisolering i rör och värmepannor, bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor, i underskikt till plastmattor, i färger och plaster och i fix och fog till kakel. All yrkesmässig användning av asbest och av varor innehållande asbestfibrer är förbjuden inom hela EU sedan 1 januari 2005. Förbudet gäller även för privatpersoner.

Privatpersoners hantering av asbest

Det finns inga regler för hur man som privatperson tar bort asbesthaltigt material på/i sitt eget hus förutsatt att huset används som privatbostad och att man själv bor i det. Vi rekommenderar dock att man följer Arbetsmiljöverkets regler vilka bland annat innebär att eternitskivor vattenbegjuts och tas ned så hela som möjligt, att halvmask med P3-filter och skyddskläder av engångstyp används vid arbetet med asbest.

Yrkesmässig hantering av asbest

På grund av hälsorisker får inte vem som helst arbeta med asbest yrkesmässigt. Yrkesmässig hantering av asbest regleras av Arbetsmiljöverket och enligt arbetsmiljölagen så finns det krav på speciell utbildning för de som hanterar eller river asbesthaltigt material eller för deras arbetsledare.

Bestämmelserna i 3 kap. 3 § arbetsmiljölagen innebär bland annat att en arbetsgivare är skyldig att informera arbetstagarna om de risker som kan vara förknippade med arbete med asbest och förvissa sig om att arbetstagarna vet hur man skyddar sig mot riskerna.

Detta innebär att alla som kan komma i kontakt med asbest eller asbesthaltigt material, innan arbetet börjar ska ha fått information om asbestens hälsoeffekter, egenskaper och förekomst. Detta gäller till exempel om man arbetar med rivning, renovering och ombyggnad.

Farligt avfall

Asbest betraktas som farligt avfall. Det gäller både rivningsmaterial och den skyddsutrustning som har använts vid sanering. Avfallet ska samlas i täta förpackningar till exempel i plastsäckar som försluts och märks med texten "Dammet är farligt vid inandning. Innehåller asbest". Avfallet lämnas på en avfallsanläggning som tar emot asbestavfall, ibland mot särskild avgift.

Som privatperson i Solna kan du lämna mindre mängder asbestavfall på Kvarnkullens återvinningscentral i Sundbyberg. Här kan miljöfarligt avfall från hushållen lämnas gratis. Företagare kan lämna asbestavfall på SÖRAB:s avfallsanläggning Hagby, i Täby.

Dela: