Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, kylboxar, frysar, brandsläckare, värmepumps- och luftkonditioneringsanläggningar. De används för att omvandla kyla till värme eller värme till kyla. Gemensamt för de alla typer av köldmedier är att de bidrar till växthuseffekten. Det är därför viktigt att aggregaten inte läcker. Det är också stor skillnad på hur mycket ett köldmedium bidrar till växthuseffekten, många äldre typer är flera 1000 gånger starkare än koldioxid, medan nyare sorter utvecklas som har en betydligt mindre påverkan. Vid nyinstallation är det därför bra att jämföra olika alternativ. Många av "värstingarna" kommer också bli dyrare allt eftersom att regelverket gradvis ändras, till förmån för moderna lösningar med mindre påverkan på klimatet.

Förr var det också vanligt med köldmedier som skadade ozonskiktet, men dessa är idag förbjudna.

Krav på kontroll av köldmedieanläggningar

Alla aggregat som innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) ska kontrolleras regelbundet. Vid kontrollen upprättas en läckagesökningsrapport.

Kom ihåg att skicka in den årliga rapporten

Om den totala köldmediemängden för hela anläggningen motsvarar minst 14 ton CO2e ska du varje år skicka in läckagesökningsrapporten till miljö- och byggnadsförvaltningen. Rapporten ska komma in senast den 31 mars året efter att kontrollen utfördes. Rapporten skickas med fördel per e-post till Miljohalsoskyddsnamnden@solna.se.

Anmälan och installationsrapport

Innan du låter installera ett köldmedieaggregat som innehåller motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska en anmälan göras till miljö- och byggnadsförvaltningen. När installationen är gjord ska en installationsrapport skickas in. Detsamma gäller om du ska konvertera en kylutrustning på motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter CO2e eller mer eller när ett köldmedium ersätter ett annat.

Kom även ihåg att meddela miljö- och byggnadsförvaltningen om anläggningen byter ägare eller om ni ändrat adress.

Årlig rapport till miljö- och byggnadsförvaltningen

Om den totala köldmediemängden motsvarar minst 14 ton CO2e ska du varje år skriva under den läckagesökningsrapport du fått av ditt certifierade företag och skicka den till miljö- och byggnadsförvaltningen. Senast den 31 mars påföljande år ska du skicka in föregående kalenderårs läckagesökningsrapport. Aggregat som innehåller mindre än 5 ton CO2e omfattas inte av läckagesökningskraven.

Skrotning av köldmedieanläggningar
När du skrotar din köldmedieanläggning så ska ett skrotningsintyg skickas in till miljö- och byggnadsförvaltningen. Det är bara certifierade företag som får demontera och skrota anläggningen. Även vid skrotning av enskilda aggregat ska ett skrotningsintyg skickas in till miljö- och byggnadsförvaltningen

Vem får göra ingrepp i kylanläggningar?

Endast företag med företagscertifikat för ingrepp i kylanläggningar har rätt att installera, kontrollera, serva, demontera eller göra andra ingrepp i anläggningar som innehåller köldmedia. All personal inom företaget som utför kontroller och andra ingrepp ska ha personcertifikat.

Läs mer
För mer information kring köldmedier gå in på http://alltomfgas.se/. Här finns t.ex. frågor och svar, information om olika köldmedier, sammanställning av gällande regler m.m. Genom funktionen "Anläggningskollen" kan du undersöka vilka regler som gäller för just din anläggning.

En sammanställning kring vad som gäller vid rapportering till tillsynsmyndighet finns också på Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar. Klicka in under Kemikalier, miljögifter och bekämpningsmedel i högerkolumnen, Fluorerade växthusgaser och sedan vidare till Rapportera till tillsynsmyndighet.

Dela: