Kundtjänst - avfall och återvinning

Solna stad hämtar via entreprenadavtal hushållsopor inklusive matavfall, hushållens grovavfall och hushållens farliga avfall.

Område som frågan berör

Typ av fråga

Kontaktuppgift

Matavfall och restavfall Taxa, abonnemang, tömning, fakturor och ägarbyte SUEZ
08 519 33 004
solna.se@suez.com
Matavfall (kärl eller tank) verksamheter sk. Gröna linjen Abonnemang, tömning, fakturor SUEZ
08 519 33 303 
gl.ost.se@suez.com
Fettavskiljare Tömningar, extratömningar,
drift-, faktura- och abbonentfrågor

Ragn-Sells
prod.ise@
ragnsells.com
alt. 010 - 723 50 00

El-avfall Beställning av tjänsten SUEZ
08 519 33 004 solna.se@suez.com
Grovavfall Beställning av tjänsten SUEZ
08 519 33 004 solna.se@suez.com
Återvinningsstationer Insamling, städning, felanmälan eller frågor FTI AB
0200 88 03 11
solna@ftiab.se
www.ftiab.se
Återvinningscentral Kvarnkullen Vägbeskrivning, frågor om öppettider SÖRAB
08 505 804 00 
info@sorab.se
www.sorab.se
Solna stad

Avfallsföreskrifter, avfallsplan, uppehåll i hämtning, miljöstationer, kompostering

solna.se/kontakt
Dela:

Så här behandlar tekniska nämnden dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, e-mail och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla felanmälan, fakturahantering samt administrera hämtning av hushållsavfall (inklusive fettavskiljare, el -och grovavfall samt farligt avfall).

Vi har fått dina uppgifter från dig som abonnent/fastighetsägare eller från dig som företräder en bostadsrättsförening. Vi hämtar i vissa fall även uppgifter från ett fastighetsregister. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse (kommunen har enligt Miljöbalken 1998:808, 15 kap. 20 § ansvar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller forslas bort). Dina uppgifter kommer att gallras senast 10 år efter senaste fakturering.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår entreprenör och systemleverantör. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Har du frågor om hanteringen av personuppgifter kontakta staden via vårt kontaktformulär alternativt på telefon 08-7461000. Eller kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud på dataskyddsombud@solna.se.