Regelverk

Avfallshanteringen i staden regleras av Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förord­ningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i lokala avfallsföreskrifter för Solna stad. Endast den som kommunen anlitar eller ger sär­skilt medgivande får transportera avfall som lyder under det kommunala renhållningsansvaret.

Regelverk

Kommunen har enligt lag skyldighet att ta hand om hushållsavfall . Man är skyldig att lämna sitt hushållsavfall till kommunen för bortskaffande och kommunen har en skyldighet att hämta. För att själv få ta hand om sitt hushållsavfall krävs dispens.

Solna stad hämtar via entreprenadavtal hushållsavfall (Inklusive matavfall), hushållens grovavfall och hushållens farliga avfall.

Renhållningsordning

Enligt Miljöbalken (15 kap. 11§) är kommunen skyldig att ha en renhållningsordning med avfallsplan samt lokala föreskrifter om avfallshantering. Avfallsplanen är det styrande dokumentet för hur avfallshanteringen ska gå till. Föreskrifterna beskriver de lokala bestämmelserna om hur avfallet ska hanteras och tas om hand i Solna. De beskriver kommunens ansvar för renhållning samt dina skyldigheter som boende och verksamhetsutövare i Solna.

Reviderade avfallsföreskrifter - fr.o.m 1 juni 2017

Från den 1 juni 2017 gäller nya lokala avfallsföreskrifter i Solna. Du hittar dem under Relaterade dokument till höger.

Avfallsplan

Solna har en avfallsplan som är gemensam för nio norrortskommuner som tillsammans äger avfallsbolaget SÖRAB (Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna).

Avfallsplanen bestämmer riktlinjer för avfallshanteringen fram till år 2020. Ett övergripande mål är att avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Därför ska vi sortera det vi vill bli av med så att det kan komma till nytta och, i vissa fall, inte komma till skada.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket ställer krav på hur tungt arbetet vid avfallshanteringen får vara. Det innebär vid manuell hämtning, bl.a. att kärl och säckar inte får vara för tunga och att dragvägen ska ha en lämplig utformning och helst inte vara längre än 10 meter. Lutningen får vara högst 1:12 Dörröppning ska vara minst 100 cm. Backning ska i möjligaste mån undvikas. Entreprenörens skyddsombud är skyldig att stoppa hämtning vid olämpliga arbetsförhållanden. Det är då fastighetsägarens ansvar att åtgärda arbetsmiljön.

Snöhinder

Du som är fastighetsägare är ansvarig för att gångbanan utanför ditt hus är fri från snö och is. Snö och halka kan bland annat påverka din sophämtning och ställer därför krav på dig som fastighetsägare. Renhållningsfordon är stora och tunga, och en framkomlig väg krävs för att sophämtning ska kunna ske. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda följande punkter vid snö och halka:

  • Skotta och sanda fram till soprum och platser där sopkärl finns
  • Öppna upp snövallar
  • Håll fri väg mellan kärlet och gatan
  • Skotta runtom underjordbehållare och sopa av snön som ligger på locken
  • Skotta i anslutning till kommunal mark eller gata som gränsar till din fastighet

Kontakta stadens kontaktcenter för borttagning av snövall på kommunägdmark.

Dela: