Planera för avfallslösningar

Av olika orsaker kan man som fastighetsägare över tid få anledning att se över sin avfallslösning (avfallsbehållare, sopskåp eller soprum). Ett behov av ny lösning kan bero på arbetsmiljökrav gentemot sophämtarna, en önskan om utökad källsortering eller på grund av att man vill ha en estetisk och lättillgänglig avfallslösning. Oftast krävs bygglov.

Att tänka på vid uppförande av nya avfallslösning:

  1. Den tänkta lösningen ska placeras på fastighetens egen mark.
  2. Ta reda på om den nya avfallslösningen kräver bygglov.
  3. Stadens avfallsentreprenör ska kunna hämta avfallet från platsen på ett arbetsmiljöriktigt sätt, fastighetsägaren bör därför ta kontakt med entreprenören.
  4. Väljer ni en lösning som ska grävas ner helt eller delvis ska fastighetsägaren säkerställa så att det kan göras på ett säkert sätt i förhållande till ledningar. (Beställ ledningskarta på ex www.ledningskollen.se)

När krävs bygglov?
För att uppföra eller ändra avfallsbehållare, sopskåp eller utrymme för avfall krävs ofta bygglov enligt plan och bygglagen (PBL). I dokumentet "Riktlinjer för placering av avfallsbehållare" (i dokumentrutan i högerkolumnen) finns listat i vilka situationer som bygglov krävs och i vilka situationer som bygglov inte krävs. Här finns även en guide för vilka handlingar som krävs för att en bygglovsansökan ska vara komplett.

Råd och anvisningar

När fastighetsägare planerar för nya avfallsutrymmen finns det mycket att ta i beaktande. Bland annat tillgänglighet, dimensionering av arbetsmiljö för hämtningspersonalen. Vi rekommenderar att ni använder er av Avfall Sveriges "Handbok för avfallsutrymmen" (i dokumentrutan i högerkolumnen). Den innehåller råd och anvisningar kring olika avfallssystem, vad ni bör tänka på vid placering av dessa samt vilka arbetsmiljöfrågor ni bör beakta.

Solna tillsammans med avfallsbolaget SÖRAB har tagit fram en film med bra och dåliga exempel kring utformning av avfallslösningar.
Plats för avfall - den tillgängliga behållaren

Tillgänglighet

När man som fastighetsägare ser över sin avfallslösning är det viktigt att även beakta tillgängligheten. Trappsteg, trånga passager, långa avstånd eller sopkärl som är otillgängligt utformade etc. utgör alla hinder mot framkomlighet, särskilt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Boverket rekommenderar till exempel ett maximalt avstånd på 50 meter från entrén i flerbostadshus till avfallsutrymmen för hushållsavfall. Se Avfall Sveriges "Handbok för avfallsutrymmen" samt Boverkets handbok "Avfallshantering– tillgänglig, säker och estetisk" i dokumentrutan i högerkolumnen. Hör med leverantören av er avfallslösning kring huruvida den är handikappanpassad eller ej.

Sopskåp

Dela: