Cykla i Solna 2022

Under 2022 fortsätter arbetet med att bygga ut och rusta upp cykelvägarna i Solna. Nedan listas aktuella arbeten som ska förbättra cykelvägarna för dig som bor, verkar eller reser i staden.

I takt med att Solna växer ska staden underlätta för medborgare och inresande att ta sig fram på ett miljövänligt och hälsosamt sätt. Utvecklingen av cykelinfrastrukturen är därför en fortsatt prioritering för året. I budgeten för 2022 avsattes 19 miljoner kronor för att främja ett hållbart resande och bidra till ett modernt cykelvägnät i staden.

Aktuellt under 2022

Ökad trafiksäkerhet utanför Huvudstabadet Visa Dölj

Under sommaren vistas både gående, cyklister och motorfordon på en gemensam yta vid Huvudstabadet. Därför planeras det nu för en alternativ sträckning från Huvudsta allé, med en ny gång- och cykelväg där det idag är en upptrampad stig. Där den nya gång- och cykelvägen möter den befintliga vägen planeras det för en korsningspunkt med ett övergångsställe. Övriga delen av sträckan planeras få en breddad körbana för att möjliggöra separering med kantsten mellan gående och motorfordon. Nya cykelparkeringar ska också anläggas. Besiktning är planerad till slutet av 2022.

Upprustningar mellan Överjärva gård och Sollentuna Visa Dölj

1300 meter av det regionala Märstastråket löper från Överjärva gård till Sollentuna. Sträckan ska breddas till regional standard och få en ny beläggning. Belysningen längs sträckan ska ses över. Dessutom ska cykelparkeringsplatser anläggas på delar av sträckan. Slutbesiktning är planerad till hösten 2023.

Upprustad cykelväg längs Galoppvägen/Fröfjärdsparken Visa Dölj

Galoppvägen i Ritorp utgör en del av Märstastråket. Norr om Fröfjärdsparken går cykelstråket i blandtrafik på en gata som är planlagd för parkmark. Gatan kommer att stängas av från biltrafik och ersättas av breda trottoarer, belysningsstolpar, utökade planteringar och nya träd. Cykelbanan blir cirka tre meter bred. Sträckan genom Fröfjärdsparken får en breddad gång- och cykelväg, inklusive bron i parken som utgör del av sträckan. Arbetet förväntas vara färdigställt under hösten 2022.

Passage över Frösundaleden Visa Dölj

Korsningen Frösundaleden/Solnavägen utgör en central länk i det regionala cykelstråket Solnastråket. I samband med att tvärbanan anlades 2014 försvann de två gång- och cykelpassager som tidigare ledde cyklister längs Solnastråket, under Frösundaleden och in i stadsdelen Råsunda. Därför har en dubbelriktad cykelbana anlagts på den östra sidan av korsningen Frösundaleden/Solnavägen, som möjliggör för cyklister att på ett smidigare och säkrare sätt ta sig vidare längs sträckan. Den nya passagen möjliggör även för cyklister att ansluta till den befintliga cykelbanan längs Frösundaleden. Arbetet färdigställdes under 2022.

Ny cykelväg längs Evenemangsgatan Visa Dölj

På Evenemangsgatan, mellan Vintervägen och Råsta strandväg, målas en separat cykelväg upp jämte den befintliga gångbanan på vägens västra sida. I samband med detta görs även mindre justeringar vid Vintervägen och Råsta strandväg. Sträckan utgör en del i ett av dem huvudcykelstråk som löper genom Solna och förbinder Frösundavik med Arenastaden. Arbetet förväntas slutbesiktigas under våren 2022.

Upprustning av cykelväg vid Ekelundsbron Visa Dölj

Sträckan mellan Pampas Marina och Ekelundsbron utgör en del av Sundbybergsstråket, ett av de mest trafikerade stråken inom kommunen med cirka 4000 cyklister varje dag i maj förra året. Sträckan ska rustas upp i två etapper där Ekelundsvägen utgör etapp ett och Ekelundsbron utgör etapp två. Gång- och cykelvägen ska breddas från tre till fem meter och en del av sträckan har fått en rakare sträckning under bron. Arbetet med sträckan avslutades under hösten 2021 och under 2022 kommer Ekelundsbron att åtgärdas. Uppkomna besiktningfel på sträckan gör att omasfaltering även kommer att ske av sträckan i etapp ett.

Breddad cykelväg längs Pipers väg Visa Dölj

Pipers väg utgör en del av Bergshamrastråket som binder samman Solna med Stockholm i sydväst och Danderyd i nordöst. Den aktuella sträckan är uppdelad i tre etapper, som från väst till öst går genom skog, fastighetsmark och fortsätter längs Pipers väg. Gång- och cykelbanan längs samtliga etapper föreslås breddas från tre till fem meter. Utöver det ska belysningen längs sträckan förbättras. I samband med breddningen kommer cirka 15 träd behöva fällas på platsen. Arbetet påbörjades i januari 2022 och förväntas vara klart under sommaren.

Ny sträckning av cykelväg i Hagalundsparken Visa Dölj

Hagalundsparken ingår i ett cykelstråk som binder samman Märstastråket med Solna centrum och vidare väster mot Solna Business Park och Sundbyberg. Detta huvudcykelstråk breddas från fyra till fem meter samt ges mindre lutningar, mjukare svängradier och förbättrad belysning i en första etapp. I anslutning till Märstastråket utreds även en ny sträckning av cykelvägen för att få till en ökad trafiksäkerhet och separera cyklister från motortrafikanter på Källvägen. Etapp ett av två kommer att genomföras under 2022.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad