Från: 28 september 2022
Till: 31 december 2023

Ny sopsugsanläggning i Huvudsta

Under hösten börjar arbetet med att anlägga en ny sopsugsanläggning i Huvudsta. Arbetet beräknas vara klart till vintern 2023/2024.

Arbetet är uppdelat i totalt sju etapper, där vissa etapper genomförs stegvis. Denna sida kommer löpande att uppdateras med information om arbetet.

Varför bygger vi en ny sopsug? Visa Dölj

Den befintliga sopsugsanläggningen togs i drift när Jungfrudansen byggdes 1971 och har passerat sin tekniska livslängd. Nu byggs istället en ny, modern och mer effektiv anläggning i området. I samband med den nya anläggningen tillkommer en ny terminalbyggnad dit soporna transporteras. Den kommer att placeras vid den nedlagda påfartsrampen till Huvudstaleden, vid Storgatan.

Den nya sopsugsanläggningen ska kunna hantera tre sorters avfall: restavfall, matavfall och tidningar. Dagens anläggning kan enbart hantera restavfall. Samtidigt bidrar den nya anläggningen till minskade transporter i området.

Samtliga fastigheter som är anslutna till dagens sopsugsanläggning kommer att kunna ansluta sig till den nya anläggningen. Därtill finns det även möjlighet för kommande nyproduktioner i området att ansluta sig.

Vad arbetar vi med just nu?

Vecka 5 (30 jan-5 feb) Visa Dölj

Arbeten vecka 50

Inget nytt från föregående vecka.

1. Arbeten pågår i den sydvästra delen av Jungfrudansen, i anslutning
till gatan. Här utför vi ledningsarbeten och schaktningsarbeten. Under arbetstiden kommer parkeringarna inom området vara avstängda. Alternativ parkeringsplatser finns längre upp på gatan i riktning mot Alphyddevägen. Här kan du parkera på båda sidor av vägen.

2. Här byggs den nya sopsugsterminalen. Hit kommer ditt avfall och det är här det sedan kommer hämtas.

3. Ledningsarbeten på Storgatan innebär att vägen blir tvåfilig, med en fil i varsin riktning. Schaktningsarbeten pågår.

I övrigt: Arbete vid infarten till Jungfrudansen, i anslutning till etapp 2, har påbörjats. Ena körfältet har där stängts av men vägen är fortfarande framkomlig i bägge riktningar. Arbetet vid infarten utgör inte en del av etapp 2, som kommer att påbörjas i mars.

Busshållplatserna utmed gatan mot Jungfrudansen flyttas temporärt, tillfällig busshållplats ställs upp längre österut, i svängen vid Huvudsta centrum. Arbetet beräknas pågå till mitten av sommaren 2023.

Vecka 4 (23-29 jan) Visa Dölj

Arbeten vecka 50

Inget nytt från föregående vecka.

1. Arbeten pågår i den sydvästra delen av Jungfrudansen, i anslutning
till gatan. Här utför vi ledningsarbeten och schaktningsarbeten. Under arbetstiden kommer parkeringarna inom området vara avstängda. Alternativ parkeringsplatser finns längre upp på gatan i riktning mot Alphyddevägen. Här kan du parkera på båda sidor av vägen.

2. Här byggs den nya sopsugsterminalen. Hit kommer ditt avfall och det är här det sedan kommer hämtas.

3. Ledningsarbeten på Storgatan innebär att vägen blir tvåfilig, med en fil i varsin riktning. Schaktningsarbeten pågår.

I övrigt: Arbete vid infarten till Jungfrudansen, i anslutning till etapp 2, har påbörjats. Ena körfältet har där stängts av men vägen är fortfarande framkomlig i bägge riktningar. Arbetet vid infarten utgör inte en del av etapp 2, som kommer att påbörjas i mars.

Busshållplatserna utmed gatan mot Jungfrudansen flyttas temporärt, tillfällig busshållplats ställs upp längre österut, i svängen vid Huvudsta centrum. Arbetet beräknas pågå till mitten av sommaren 2023.

Vecka 3 (16-22 jan) Visa Dölj

Arbeten vecka 50

Inget nytt från föregående vecka.

1. Arbeten pågår i den sydvästra delen av Jungfrudansen, i anslutning
till gatan. Här utför vi ledningsarbeten och schaktningsarbeten. Under arbetstiden kommer parkeringarna inom området vara avstängda. Alternativ parkeringsplatser finns längre upp på gatan i riktning mot Alphyddevägen. Här kan du parkera på båda sidor av vägen.

2. Här byggs den nya sopsugsterminalen. Hit kommer ditt avfall och det är här det sedan kommer hämtas.

3. Ledningsarbeten på Storgatan innebär att vägen blir tvåfilig, med en fil i varsin riktning. Schaktningsarbeten pågår.

I övrigt: Arbete vid infarten till Jungfrudansen, i anslutning till etapp 2, har påbörjats. Ena körfältet har där stängts av men vägen är fortfarande framkomlig i bägge riktningar. Arbetet vid infarten utgör inte en del av etapp 2, som kommer att påbörjas i mars.

Busshållplatserna utmed gatan mot Jungfrudansen flyttas temporärt, tillfällig busshållplats ställs upp längre österut, i svängen vid Huvudsta centrum. Arbetet beräknas pågå till mitten av sommaren 2023.

Trädfällning Visa Dölj

Kartbild över området för trädfällning

För att arbetet med den nya sopsugsanläggningen ska kunna fortsätta enligt plan behöver ett antal träd tas ned i området mellan Jungfrudansen och Alphyddevägen. Totalt rör det sig om sex ekar och ett antal mindre träd. Sträckningen är utvald för att kunna spara de äldre och mer ekologiskt värdefulla träden i området.

Planerade arbeten har gjorts i samråd med Länsstyrelsen. Dessa träd kommer att märkas ut med band, så att man fysiskt kan bilda sig en uppfattning om vad som kommer att ske.

När sopsugen sedan är förlagd kommer skogen att få återhämta sig till en naturlig skogsmiljö.

Sidan uppdateras med information kring när arbetet påbörjas.

Parkering under arbetet Visa Dölj

Parkeringsplatser i arbetsområdet vid Jungfrudansen kommer periodvis att stängas av under arbetets gång. Under tiden hänvisas de i behov av parkering till övriga parkeringar i området. Man kan även se över möjligheten till att korttidshyra en parkeringsplats i Huvudstagaraget Green Park. Etapperna görs så korta som möjligt i syfte att inte stänga av onödigt många parkeringsplatser.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade kommer ersättas med tillfälliga platser, så nära de ursprungliga platserna som möjligt.

Precis ovanför den markerade sträckan är parkering avstängd på bägge sidor av vägen på grund av ett ledningsarbete.

Flygfoto över sträcka på Jungfrudansen med parkering på bägge sidor av vägen.

Längs denna sträcka på Jungfrudansen möjliggörs parkering på bägge sidor av vägen.

Så har vi delat upp arbetet med sopsugen

Kartbild över de sju etapperna.

Samtliga datum är preliminära med reservation för eventuella förändringar.

Etapp 1, Jungfrudansen mot Bällstaviken Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - 30 juni 2023

Etapp 1 består av tre deletapper i södra Jungfrudansen.
Den första deletappen består av ledningsarbeten på gatan längs södra Jungfrudansen. Området kommer dock inte färdigställas förrän våren 2023. Då kommer parkeringarna behöva utrymmas en kortare tid för att återställningsarbetet ska kunna slutföras.

Den andra deletappen medför arbeten inne på Jungfrudansen, i anslutning till gång- och cykelvägarna inne bland husen.

Den tredje och sista deletappen medför ledningsarbeten västerut, i skogsområdet mellan Jungfrudansen och Alphyddevägen.

Etapp 2, Jungfrudansen mot Storgatan Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: 15 mars 2023 - 30 november 2023

Etapp 2 medför arbeten i norra Jungfrudansen. Arbetet påbörjas i mars 2023, när den första deletappen i etapp 1 är avslutad och parkeringsytorna där är återställda.

Etapp 2 medför att parkeringsplatser längs norra Jungfrudansen kommer att stängas av i omgångar, preliminärt fram till slutet av september.

Arbete vid infarten till Jungfrudansen, i anslutning till etapp 2, har påbörjats. Ena körfältet har där stängts av men vägen är fortfarande framkomlig i bägge riktningar. Arbetet vid infarten utgör inte en del av etapp 2, som kommer att påbörjas i mars.

Etapp 3, Storgatan Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: 5 december 2022 - 5 juli 2023

Etapp 3 består av ledningsarbeten på Storgatan. Vägen kommer då att begränsas från fyra filer till två filer, med en fil i varje riktning.

Busshållplatserna på sidan av gatan mot Jungfrudansen kommer temporärt flyttas. En tillfällig busshållplats upprättas på samma sida av vägen, i svängen vid Huvudsta centrum.

Etapp 4, Jonstorpsvägen Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: 15 juli 2023 - 1 september 2023

Etapp 4 består av ledningsarbeten längs Jonstorpsvägen. Arbetet utförs i samband med ett nybygge på samma sträcka.

Etapp 5, Huvudsta centrum Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: 15 juli 2023 - 20 december 2023

Mer information om denna etapp kommer närmre inpå att arbetet blir aktuellt.

Etapp 6, Storgatan/Huvudstaleden Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - 20 december 2023

Här byggs den nya terminalbyggnaden dit sopsugen ska transportera allt avfall.

Etapp 7, Storgatan/Huvudstaleden Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: 15 juli 2023 - 1 september 2023

Ledningsarbeten för att förbinda ledningar från etapp 4 till terminalbyggnaden.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad