Från: 28 september 2022
Till: 1 april 2024

Ny sopsugsanläggning i Huvudsta

Under hösten börjar arbetet med att anlägga en ny sopsugsanläggning i Huvudsta. Arbetet beräknas vara klart till våren 2024.

Arbetet är uppdelat i totalt sju etapper, där vissa etapper genomförs stegvis. Denna sida kommer löpande att uppdateras med information om arbetet.

Varför bygger vi en ny sopsug? Visa Dölj

Den befintliga sopsugsanläggningen togs i drift när Jungfrudansen byggdes 1971 och har passerat sin tekniska livslängd. Nu byggs istället en ny, modern och mer effektiv anläggning i området. I samband med den nya anläggningen tillkommer en ny terminalbyggnad dit soporna transporteras. Den kommer att placeras vid den nedlagda påfartsrampen till Huvudstaleden, vid Storgatan.

Den nya sopsugsanläggningen ska kunna hantera tre sorters avfall: restavfall, matavfall och tidningar. Dagens anläggning kan enbart hantera restavfall. Samtidigt bidrar den nya anläggningen till minskade transporter i området.

Samtliga fastigheter som är anslutna till dagens sopsugsanläggning kommer att kunna ansluta sig till den nya anläggningen. Därtill finns det även möjlighet för kommande nyproduktioner i området att ansluta sig.

Vad arbetar vi med just nu?

Se specifik information om varje etapp längre ner på sidan.

Tillfällig avfallshantering, Huvudsta centrum och Jungfrudansen Visa Dölj

Den gamla sopsugsanläggningen är i sådant skick att den har behövt stängas ned i området runt Huvudsta centrum och i hela Jungfrudansen.

Istället har Solna stad placerat ut flera sopkärl och avfallscontainrar med kastlucka i området. Boende som påverkas av att den gamla sopsugsanläggningen har stängt ned i området kan istället göra sig av med sitt avfall i någon av dessa.

Den nya sopsugsanläggningen förväntas tas i drift under våren 2024. Då kommer avfallscontainrarna att tas bort och de nya sopinkasten tas i bruk istället.

Vecka 50 (11 december-17 december) Visa Dölj

Just nu pågår arbete med etapp 1, 2, 3, 5 och 6.

Etapp 1

Etapp 1 utgörs av tre deletapper längs den södra delen av Jungfrudansen.

Arbetsområdet inne på Jungfrudansen är nu helt färdigställt. Gång- och cykelvägar har helt öppnat upp igen.

Framöver ska ett arbete påbörjas med att ta bort den gamla sopsugsanläggningen, i anslutning till gångtunneln i västra Jungfrudansen. Därefter ska den nya anläggningen installeras istället.

Nu pågår finplanering vid de platser där inkastspunkterna är installerade.

Gångtunneln under bron vid Jungfrudansen 36 började renoveras i september och öppnade under vecka 40 efter att ha varit stängd i samband med renoveringen. Bron ska även förses med sopsugsrör för den nya anläggningen.

Etapp 2

Etapp 2 utförs framför Jungfrudansen 17-49.

Arbetet med etapp 2 består nu av schaktning, rörförläggning och bergsspräckning i anslutning till Skoga äldreboende i östra Jungfrudansen. Inkastpunkter har installerats vid kv. Dillen och där kvarstår nu finplanering.

Etapp 3

Etapp 3 består av ledningsarbeten på Storgatan.

Sopsugsledning har lagts färdigt längs hela Storgatan och sträckan har asfalterats. Kvarstår gör ledningsförläggning i anslutning till broarna vid Huvudstagaraget och nedanför Alphyddevägen. Arbetet påbörjas under vecka 50 genom montage av konsoler för ledningarna.

Etapp 5

Etapp 5 består av lednings- och schaktningsarbete i anslutning till Huvudsta centrum.

Sedan september pågår schaktningsarbete i anslutning till parkeringshuset vid Storgatan och på Storgatan 50-56. Under vecka 48 inleds arbetet med rörförläggning i samma områden.

Schaktningsarbete i anslutning till Huvudsta centrum påbörjades under vecka 43.

Etapp 6

Här bygger vi den nya sopsugsterminalen, där soporna kommer att förvaras och hämtas.

Byggnaden är klar och sedan november är även marken utanför byggnaden färdigställd. Nu kvarstår arbete inne i byggnaden innan etappen är helt genomförd.

Vecka 49 (4 december-10 december) Visa Dölj

Just nu pågår arbete med etapp 1, 2, 3, 5 och 6.

Etapp 1

Etapp 1 utgörs av tre deletapper längs den södra delen av Jungfrudansen.

Arbetsområdet inne på Jungfrudansen är nu helt färdigställt. Gång- och cykelvägar har helt öppnat upp igen.

Framöver ska ett arbete påbörjas med att ta bort den gamla sopsugsanläggningen, i anslutning till gångtunneln i västra Jungfrudansen. Därefter ska den nya anläggningen installeras istället.

Nu pågår finplanering vid de platser där inkastspunkterna är installerade.

Gångtunneln under bron vid Jungfrudansen 36 började renoveras i september och öppnade under vecka 40 efter att ha varit stängd i samband med renoveringen. Bron ska även förses med sopsugsrör för den nya anläggningen.

Etapp 2

Etapp 2 utförs framför Jungfrudansen 17-49.

Arbetet med etapp 2 består nu av schaktning i anslutning till Skoga äldreboende i östra Jungfrudansen samt installation av inkastspunkter vid kv. Dillen.

Etapp 3

Etapp 3 består av ledningsarbeten på Storgatan.

Sopsugsledning har lagts färdigt längs hela Storgatan och sträckan har asfalterats. Kvarstår gör ledningsförläggning i anslutning till broarna vid Huvudstagaraget och nedanför Alphyddevägen. Arbetet påbörjas under vecka 49 genom montage av konsoler för ledningarna.

Etapp 5

Etapp 5 består av lednings- och schaktningsarbete i anslutning till Huvudsta centrum.

Sedan september pågår schaktningsarbete i anslutning till parkeringshuset vid Storgatan och på Storgatan 50-56. Under vecka 48 inleds arbetet med rörförläggning i samma områden.

Schaktningsarbete i anslutning till Huvudsta centrum påbörjades under vecka 43.

Etapp 6

Här bygger vi den nya sopsugsterminalen, där soporna kommer att förvaras och hämtas.

Byggnaden är klar och sedan november är även marken utanför byggnaden färdigställd. Nu kvarstår arbete inne i byggnaden innan etappen är helt genomförd.

Parkering och trafik

Parkering under arbetet Visa Dölj

Parkering från och med 3 april

3 april 2023 påbörjades etapp 2 på Jungfrudansen. Etapp 2 utförs framför Jungfrudansen 17-49. 3 april färdigställdes även Etapp 1, Jungfrudansen 22–58, till den grad att merparten av alla berörda parkeringar öppnades igen.

Under arbetet med etapp 2 flyttade parkeringarna för rörelsehindrade. Det erbjuds plats för dig som är rörelsehindrad vid Jungfrudansen 3 samt vid Skoga äldrecentrum.

Karta över parkeringsytor i Jungfrudansen under etapp 2.

Längs den streckade röda linjen erbjuds parkeringsmöjligheter. Ny parkering för rörelsehindrade finns vid Skoga äldrecentrum och vid Jungfrudansen 3.

Kollektivtrafik Visa Dölj

Busshållplatserna utmed Storgatan har nu återställts till sina ordinarie platser.

Se den senaste informationen på SL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så har vi delat upp arbetet med sopsugen

Kartbild över de sju etapperna.

Samtliga datum är preliminära med reservation för eventuella förändringar.

Etapp 1, Jungfrudansen mot Bällstaviken Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - december 2023

Etapp 1 består av tre deletapper i södra Jungfrudansen. Den första deletappen är till stora delar färdigställd.

Den andra deletappen medför arbeten inne på Jungfrudansen, i anslutning till gång- och cykelvägarna inne bland husen.

Den tredje och sista deletappen medför ledningsarbeten västerut, i skogsområdet mellan Jungfrudansen och Alphyddevägen. Denna deletapp är färdigställd.

Etapp 2, Jungfrudansen mot Storgatan Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - januari 2024

Etapp 2 medför arbeten i norra och östra Jungfrudansen. Arbetet påbörjades april 2023.

På grund av arbetet är gatan i anslutning till etapp 2 enkelriktad.

Etapp 3, Storgatan Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - vintern 2023/2024

Etapp 3 består av ledningsarbeten på Storgatan.

Kvarvarande arbeten på Storgatan utförs vid broarna nedanför Huvudstagaraget och vid Alphyddevägen.

Etapp 4, Jonstorpsvägen Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Påbörjas i januari 2024

Etapp 4 består av ledningsarbeten längs Jonstorpsvägen. Arbetet utförs i samband med ett nybygge på samma sträcka.

Etapp 5, Huvudsta centrum Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: 21 augusti - januari 2024

Etapp 5 består av lednings- och schaktningsarbete i anslutning till Huvudsta centrum. När arbetet inleds blir det avstängningar i området innan schaktning påbörjas. Därefter förläggs rören och till sist ska återfyllning och återställning ske.

Under hela arbetets gång kommer det att finnas tillgång till både Huvudsta centrum och tunnelbanan.

Etapp 6, Ny sopsugsterminal Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - 20 december 2023

Här byggs den nya terminalbyggnaden dit sopsugen ska transportera allt avfall.

Arbetet är slutfört sedan i november 2023 med undantag för arbete inne i terminalbyggnaden.

Etapp 7, Storgatan/Huvudstaleden Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: 21 augusti - 12 oktober 2023

Ledningsarbeten för att förbinda ledningar mellan etapp 4 och terminalbyggnaden.

Slutfört i oktober 2023.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad