Detaljerade regler för boende­parkering

På den här sidan hittar du detaljerade regler för boendeparkering.

 • Sökande ska vara folkbokförd i Solna stad.
 • Sökande ska stå som ägare/brukare av det fordon för vilket tillstånd söks.
 • Sökande ska ha körkort/körkortstillstånd för det fordon som man söker tillstånd för.
 • Fordonet ska vara svenskregistrerat (personbil/lastbil med totalvikt under 3,5 ton).
 • Fordonet ska vara i trafik. Det får inte vara avställt eller ha kör- eller brukandeförbud.
 • Fordonet ska ha en godkänd kontrollbesiktning, vara försäkrat och skattat.
 • Endast ett tillstånd kan utfärdas per personnummer, men om fler personer i hushållet har körkort/körkortstillstånd kan dessa också ansöka om parkeringstillstånd (manuell hantering krävs via kontaktcenter).
 • Husvagnar, släpfordon, efterfordon och Dolly (släpkärra som är avsedd att vara styraxel för påhängsvagn och som är utrustad med kopplingsanordning, vändskiva, för påhängsvagn) kan inte erhålla boendeparkeringstillstånd.
 • Om fordonets registreringsskyltar tidigare är efterlysta hos polisen, krävs en manuell hantering, vänd dig till Solna stads kontaktcenter på telefon eller besök receptionen för att få tillstånd.
 • Missbruk medför indragning av tillståndet.
 • Tillståndet måste förnyas efter två år genom en ny ansökan.
 • Du kan få boendeparkering för arbetsgivarens fordon. Detsamma gäller för innehavare av leasingavtal med billeasingföretag. Däremot ryms inte privata hyres- eller låneavtal/överenskommelser i undantaget från grundregeln om att sökande ska äga fordonet.
 • Tjänstefordon registrerade på privatperson, exempelvis med enskild firma, måste komplettera med tjänstebilsintyg per post eller besöka receptionen i stadshuset då detta inte går att genomföra i e-tjänsten.

Vid fordonsbyte ansöker du om nytt boendeparkeringstillstånd via e-tjänsten. Om du har en giltig boendeparkering som du köpt via Easypark, SMS-park eller Parkster, ringer du till dem och ändrar ditt registreringsnummer. Om din boendeparkering därmemot är köpt i parkeringsautomat går det ej att byta registreringsnummer utan ny boendeparkering måste köpas för att din parkering ska vara giltig.

 • Tillfälligt tillstånd kan meddelas om sökande flyttat till Solna eller bytt fordon och nya uppgifter ännu inte registrerats i folkbokföringsregistret respektive vägtrafikregistret.
 • För att intyga flytt till Solna innan uppgifterna registrerats bifogas bostadskontrakt alternativt köpekontrakt (tillfälligt tillstånd utfärdas tidigast för det datum som står på köpe- eller hyreskontrakt och i max fyra veckor).
 • Tillfälligt tillstånd utfärdas om du kan visa upp en polisanmälan eller verkstadskvitto på att ditt fordon är på reparation.
 • Vid stöld ersätts inte köpt boendeparkering utan detta får regleras via egen försäkring.
 • Parkeringstillståndet ska vara placerat i vindrutans nedre högra hörn och vara väl läsbart utifrån. När tillståndet utnyttjas ska fastställd avgift vara erlagd.
 • Med boendeparkeringsmärke kan du parkera din bil i max 14 dagar i sträck förutsatt att inget parkeringsförbud finns under perioden (exempelvis servicedag).
 • Skyltar med tilläggstavla "Boende Solna" anger var parkering kan ske.
 • Tillståndet medger inte rätt att parkera när parkeringsförbud gäller. Felparkering kan medföra felparkeringsavgift samt att fordonet flyttas på ägarens bekostnad.
 • Avgift erläggs genom inköp av dygns- eller periodbiljett via app alternativt parkeringsbiljett från automat avsedd för boendeparkering. Om du köpt en fysisk biljett ska den placeras intill boendeparkeringstillståndet väl läsbart utifrån och är giltigt endast tillsammans med giltigt parkeringstillstånd. Lägsta avgift för boendeparkeringsbiljett är för ett dygn. Tilläggsavgift för längre tid kan därefter erläggas. Anvisningar på biljettautomat eller i app ska följas.
 • Parkeringstillstånd är personliga och får inte överlåtas. Vid försäljning av fordonet och/eller flyttning från Solna skall parkeringstillståndet sändas/lämnas till Solna stad.
 • Innehav av tillstånd innebär inte att bilplats garanteras.
 • Solna stad återbetalar ej köpt periodbiljett för boendeparkering.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad