Klimat

Solna stad står inför utmaningen att både begränsa stadens påverkan på klimatet och att hantera klimatförändringens konsekvenser.

Världens klimat håller på att förändras. De senaste hundra åren har jorden blivit varmare och kommer fortsätta bli allt varmare på grund av de växthusgaser som redan släppts ut. Hur stor klimatförändringen blir i framtiden beror på hur mycket växthusgaser som fortsätter att släppas ut.

Solnas påverkan på klimatet idag

Under 2017 var det totala utsläppet av växthusgaser inom Solna stads geografiska gränser 145 tusen ton koldioxidekvivalenter. Omräknat i växthusgasutsläpp per invånare motsvarar utsläppen strax under två ton koldioxidekvivalenter per Solnabo och år. Sedan år 1990 har utsläppen av växthusgaser inom Solna stads gränser minskat med ungefär trettio procent.

Det är framförallt trafiken som bidrar till växthusgasutsläpp inom Solna. Nästan åttio procent av alla växthusgasutsläpp inom Solna beräknas komma från transporter. Personbilstrafiken står för störst utsläpp av transporterna, följt av utsläpp från lastbilar.

Växthusgasutsläppen inom Solna stads geografiska område visar endast en liten del av det totala växthusgasutsläpp som invånarna, företagen och verksamheterna i Solna bidrar till globalt. De klimatpåverkande utsläppen som uppstår utanför Solna stads och Sveriges gränser, genom konsumtion, utgör en växande andel av de så kallade konsumtionsbaserade utsläppen. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för Sverige motsvarar cirka tio ton
per person och år.

Förväntade klimatförändringar i Solna

Solna förväntas bli varmare i ett framtida förändrat klimat. Om växthusgasutsläppen globalt fortsätter som idag fram till 2100 beräknas årsmedeltemperaturen i Stockholms län vid slutet av seklet att ha stigit med cirka fem grader. Om utsläppen av växthusgaser istället minskar
globalt från och med år 2040 förväntas temperaturökningen i Stockholms län kunna stanna på cirka tre grader i snitt.

Till följd av ett förändrat klimat förväntas årsnederbörden i Stockholms län öka med mellan 20–30 procent mot slutet av seklet. Störst ökning i nederbörd förväntas ske under vinter och vår. Risken för kraftig och intensiv nederbörd förväntas öka med omkring 30 procent om utsläppen av växthusgaser fortsätter utan att begränsas.

När både nederbörd och temperatur ökar leder det till att flöden i vattendrag och sjöar förändras. Tillrinningen till vattendragen och sjöarna i Stockholms län förväntas att öka markant under vintern i ett framtida klimat. I samband med att nederbörd under vintern i högre grad kommer falla som regn istället för snö förväntas vårfloden försvinna och istället ersättas av ett högre flöde under vintern. Sommarmånaderna kommer att få betydligt lägre vattenflöden då avdunstningen ökar. Förändringen i klimatet leder även till att vattennivån i havet höjs. Det framtida medelvattenståndet för Östersjön i Stockholmsområdet förväntas, utifrån dagens kunskapsläge, öka med max 40 cm mot slutet av seklet.

Solna stads klimatstrategi

Under 2019 antog Solna stad sin första klimatstrategi. Klimatstrategin slår fast stadens målsättningar inom klimatområdet och lyfter fram ett antal strategier med syfte att minska stadens klimatpåverkan och minimera de effekter som följer av ett förändrat klimat. Klimatstrategin utgår från stadens vision och övergripande mål samt internationella, nationella och regionala målsättningar inom klimatområdet.

Klimatstrategin är ett styrande dokument där varje nämnd har eget ansvar för att arbeta i enlighet med dess målsättningar och strategier. Klimatstrategin ska även kunna fungera som en vägledning för externa aktörer verksamma inom staden.

Nedan kan du läsa mer om klimatstrategin i korthet. I dokumentet Strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimatPDF (pdf, 467 kB) kan du läsa strategin i sin helhet.

Klimatstrategi med naturbild i bakgrunden

Solna stads klimatstrategi beslutades den 16 december 2019

Solna stads klimatmål

År 2045 ska Solna vara en klimatneutral stad med minimalt bidrag till växthusgasutsläpp utanför stadens geografiska område

 • 100% klimatneutralt resande och transporter
 • 100% klimatneutral energiproduktion och energianvändning
 • 100% klimatneutral livsmedels- och avfallshantering

År 2035 ska Solna stad vara en klimatneutral organisation

 • 100% klimatneutralt resande och transporter
 • 100% klimatneutral energiproduktion och energianvändning
 • 100% klimatneutral livsmedels- och avfallshantering

Solna stad ska, i planeringen, skapa förutsättningar för ett långsiktigt robust samhälle som aktivt möter klimatförändringarna genom att minska klimatförändringens negativa effekter.

Strategier för minskad klimatpåverkan

 • Strategi för klimatneutrala resor och transporter
 • Strategi för klimatneutral energiproduktion och energianvändning
 • Strategi för klimatneutral livsmedels- och avfallshantering

Strategier för att anpassa staden till ett förändrat klimat

 • Strategi för en klimatanpassad stadsbyggnad
 • Strategi för en klimatanpassad hälsa
 • Strategi för en klimatanpassad krisberedskap

Minskad klimatpåverkan är ett grupparbete

Klimatstrategin har tagits fram i nära samarbete med det lokala näringslivet och civilsamhället i Solna. Samverkan med andra aktörer kommer att fortsätta att vara en viktig del i arbetet för minskad klimatpåverkan och ökad beredskap för framtida klimatförändringar.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad