Ventilations­kontroll OVK, hissar

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra.

Gå direkt till avsnittet Hissar

Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra. Kontrollen ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och därefter med följande regelbundna intervall:

Kontroll av ventilationssystem

Kategori

Besiktningsintervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus och kontorsbyggnader med FT- och FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus och kontorsbyggnader med F-, FX- och S-ventilation

6 år

Förklaringar

S-ventilation avser självdragsventilation.
F-ventilation avser fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt.
FT-ventilation avser fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FTX- och FX-ventilation avser FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

En- och tvåbostadshus är undantagna från kravet på besiktning.

Kontroll

Kontroll ska utföras av certifierad sakkunnig besiktningsman. En kopia av besiktningsprotokoll ska skickas in till byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet och som också kan ge föreläggande om inte kontroller utförs som de ska. Om besiktning inte sker, eller om protokoll visar att anordningen har brister som kan äventyra säkerheten ska kommunen förbjuda användningen av anordningen.

Skicka kopia av besiktningsprotokoll till byggnadsnamnden@solna.se.

Mer information om OVK

På Boverkets webbplats hittar du mycket bra information om OVK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här finns också broschyren "Krav på funktionskontroll av ventilationssystem" som du kan ladda ner som PDF eller beställa.

På Boverkets webbplats kan du söka certifierade sakkunniga funktionskontrollanter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hissar

Hissar och andra motordrivna anordningar ska vara utförda och installerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.

Bygganmälan

En installation eller väsentlig ändring av en hiss kräver normalt att en bygganmälan görs till byggnadsnämnden. Åtgärden får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked.

Att byta hiss maskineri eller hisskorg som inte innebär påverkan på schakt är inte anmälanpliktiga åtgärder.

Anmälan av byggåtgärd

Besiktning

Hissar ska besiktigas innan de tas i bruk och sedan med återkommande intervaller. När de tagits i bruk är det fastighetsägaren eller den som ansvarar för anordningen som ansvarar för att besiktningen utförs.

Besiktning ska utföras av en behörig besiktningsman. När besiktning har utförts anslås detta i hissen. På anslaget får du upplysningar om:

  • När besiktningen är gjord.
  • Hur många som samtidigt kan använda hissen.
  • Maxlast.
  • Vilken typ av hiss det är.
  • När nästa besiktning ska utföras.

Inspektion

Hissar och andra motordrivna anordningar ska inspekteras med återkommande intervaller. För hissar gäller detta en gång om året. Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ansvarar för att detta görs och rapporteras in till kommunen. Om detta inte görs kan kommunen ge ett användningsförbud på hissen (eller annan motordriven anordning) fram tills att besiktning genomförs.

Övriga motordrivna anordningar

För övriga motordrivna anordningar gäller att de förutom en första inspektion vid installationen ska inspekteras vartannat år. Exempel på motordrivna anordningar är rulltrappor, liftar och portar se 1 kapitlet 5 § Plan- & byggförordningen (PBF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillsynsmyndighet

Det är byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet för hissar.

Anmäl brister

Om brister upptäcks ta kontakt med fastighetsägaren i ett första skede. Om inte fastighetsägaren vidtar några åtgärder kan du kontakta Solna stads Kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad