Markarbeten, marklov

Om du gräver bort mycket jord eller fyller på så att markens höjd ändras kan du behöva ansöka om marklov.

Behövs marklov?

Ja, om marknivån ändras med mer än 0,5 meter behöver du alltid ansöka om marklov. I vissa fall kan du även behöva marklov för förändringar som är mindre än 0,5 meter. Det står i så fall i detaljplanen eller i kommunens områdesbestämmelser.

Om du samtidigt ska bygga något som kräver bygglov behöver du inte ansöka om marklov separat. Då hanteras marklovet tillsammans med ditt bygglov.

Lämpliga förberedelser Visa Dölj

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Börja med att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område eller områdesbestämmelser för din fastighet.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Läs mer på sidan Kulturmiljöer. Om du är osäker kan du kontakta Solna stads kontaktcenter.

Vad behöver jag skicka in? Visa Dölj

Ritningar

  • Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta med åtgärdens huvudmått, mått till närmaste tomtgränser och till gräns mot gata, mått till/mellan eventuella byggnader på tomten (även koordinatsatt i större projekt) OBS! Nybyggnadskarta med tillhörande text (detaljplanens bestämmelser) får inte förvanskas och får inte vara äldre än sex månader, kan redovisas i färg för tydligheten. Typ A enligt beställningsformulär. Vid mindre åtgärder kan typ B eller typ C användas beroende på åtgärdens komplexitet.
  • Markplaneringsritning /schaktplan upprättad på situationsplan utvisande befintliga och föreslagna marknivåer för schakt.
  • Marksektioner utvisande befintliga och föreslagna marknivåer och släntavgränsningar fram till tomtgräns.

Övriga handlingar


När får jag börja bygga? Visa Dölj

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

Tips och råd Visa Dölj

  • Tänk på att en höjning eller sänkning av tomten kan påverka dina grannar. Därför kan det vara bra att prata med dem innan du gör en förändring.
  • Olika material leder undan vatten olika bra. Om du till exempel lägger asfalt där det tidigare har funnits gräs kan det påverka dräneringen på din och dina grannars tomt. Detsamma gäller för fyllnadsmassor, olika fyllnadsmassor leder undan vatten olika bra.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad