Bygga till

Förberedelse och information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, vad det kostar samt tips och råd när du ska söka bygglov för att bygga till.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga ut nuvarande byggnad.
 • Du ska bygga ut byggnader utan väggar som till exempel carportar eller större skärmtak.
 • Du ska bygga ut husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov om du ska göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel om du har ett en- eller tvåbostadshus, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Det kan dock krävas en bygganmälan. Om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla krävs det bygglov.

Ja, du behöver bara göra en bygganmälan om:

  • Du bygger till enligt attefallsreglerna. Läs mer under Attefallsregler.
  • Du bygger till inom ett område med detaljplan där det är ändrad lovplikt.

  Ta reda på vad som gäller för ditt område. Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Hitta gällande detaljplan för ditt område.

  Beställ karta

  Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

  Om det även ingår ändring av marknivåer i din åtgärd behöver du inte söka ett separat marklov. Beslut om markförändringen kan fattas i bygglovsbeslutet.

  Det kan krävas strandskyddsdispens om du bygger ut inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag. Läs mer under Strandskydd.

  Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt.

  I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

  Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

  Ritningar

  • Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta med byggnaders/tillbyggnaders huvudmått, mått till närmaste tomtgränser och till gräns mot gata, mått mellan byggnaderna på tomten (även koordinatsatt i större projekt) samt höjdläge för lägsta golvets överkant (+FG) + höjd byggnadshöjd + höjd nock.
   OBS! Nybyggnadskarta med tillhörande text (detaljplanens bestämmelser) får inte förvanskas och får inte vara äldre än sex månader, kan redovisas i färg för tydligheten.
  • Markplaneringsritning upprättad på situationsplan med marksektioner utvisande befintliga och föreslagna marknivåer och släntavgränsningar fram till tomtgräns, redovisa plushöjder vid entréer, redovisa eventuella fördröjningsmagasin för dagvatten.
  • Måttsatta planer / med rivna delar streckade / med nya delar skrafferade, skala 1:100
  • Måttsatta sektioner /med nya och befintliga marknivåer med / taklutning / +-höjder våningsplan, plushöjd takfot, plushöjd nock. Skala 1:100
  • Måttsatta fasader/ plushöjd takfot, plushöjd nock/ nya och befintliga marknivåer inritade. Skala 1:100
  • Detaljritningar, representativa delar t.ex. snitt genom takfot, sockel, fönster, vyer mot entréparti, fönsterparti, balkongfront, balkonginfästning. Skala 1:20

  Övriga handlingar

  • Ansökningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster underskriven i original
  • Blankett kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (KA) underskriven i original
  • KA, kopia av giltigt certifikat samt årsrapportering
  • Arearedovisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (blankett)
  • Översiktlig beskrivning av projektet: byggnadsarea, bruttoarea, antal lägenheter, yttre gestaltning, tillgänglighet, brand, buller, avfall, dagvatten med mera
  • Antikvarisk förundersökning från sakkunnig kulturvärden som grund för förslaget
  • Utlåtande från sakkunnig tillgänglighet (inre, yttre)
  • Utlåtande från sakkunnig brand
  • Utlåtande buller
  • Redovisning av avfallshantering
  • Redovisning av dagsljus/solljus
  • Dagvattenutredning, LOD
  • Redovisning av parkeringstal för bilar och cyklar
  • Redovisning av avvikelser från detaljplanen, lista eller ritning
  • Avvecklingsplan/ återställande av mark vid tidsbegränsat bygglov
  • Färg PM inklusive NCS-koder och materiallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Materialprover
  • Illustrationer i färg
  • Fotografier över befintlig byggnad/byggnader där även grannfastigheter syns

  Handlingar inför tekniskt samråd

  • Förslag till kontrollplan med redovisning av farligt avfall samt omhändertagande av byggavfall och farligt avfall.
  • Planritningar och lämpliga sektioner.
  • Principiella byggnadskonstruktionsritningar
  • Redovisning av ventilationssystemet
  • Redovisning av VA-systemet
  • Färdigställandeskydd (För en- och tvåbostadshus)
  • Riskanalys
  • Energibehovsberäkning/U-värdesberäkning
  • Ljudutredning
  • Geoteknisk utredning
  • Fuktskyddsbeskrivning
  • Brandskyddsbeskrivning inklusive brandritningar

  Till en bygganmälan ska du skicka med:

  Situationsplan baserad på nybyggnadskarta

  Planritning i skala 1:100
  Fasadritning i skala 1:100
  Sektionsritning i skala 1:100
  Teknisk beskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Förslag till kontrollplan
  Kan behövas: konstruktionsritning och Konstruktionsberäkning
  Kan behövas: VS- och VA-ritningar
  Kan behövas: Ventilationsritningar

  Här kan du läsa mer om avgifter inom bygglov.

  Startbesked för lov

  För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

  Startbesked för anmälan

  För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

  Tänk på!

  Tänk på att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

  Kontakta oss

  Solna stads kontaktcenter

  08-746 10 00

  Senast uppdaterad