Bygga nytt, nybyggnad

Förberedelse och information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, vad det kostar samt tips och råd när du ska söka bygglov för att bygga nytt.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov.

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Läs mer på sidan Kulturmiljöer. Om du är osäker kan du kontakta Solna stads kontaktcenter.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa en nybyggnadskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Om det ingår markförändringar i ditt nybyggnadsprojekt kan beslut om dessa ingå i bygglovsbeslutet. Du behöver inte söka ett separat marklov.

Ja, du behöver en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Ja, du behöver en kontrollansvarig.

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa, mycket enkla ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I de flesta ärenden om nybyggnad görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Ritningar

 • Nybyggnadskarta komplett, ej äldre än 6 månader (tillhörande text får inte förvanskas)
 • Situationsplan skala 1:400
 • Planritningar skala 1:100
 • Fasadritningar skala 1:100
 • Sektionsritningar skala 1:100
 • Detaljritningar, representativa delar som takfot, entré, fönster etc skala 1:20
 • Markplaneringsritningar (plan och sektioner), befintliga och föreslagna marknivåer, släntavgränsningar till tomtgräns, plushöjder

Handlingar

 • Ansökningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster underskriven i original
 • Blankett kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (KA) underskriven i original
 • KA, kopia av giltigt certifikat samt årsrapportering
 • Arearedovisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (blankett i Självserviceportalen)
 • Översiktlig beskrivning av projektet, BYA, BTA, antal lägenheter, tillgänglighet, brand, buller, avfall, dagvatten mm
 • Beskrivning av gestaltningsidé, anpassning till stadsbild, överensstämmelse med gestaltningsprogram, fasadutformning, mot gård/gata, utemiljö etc
 • Färg PM inklusive NCS-koder och utvändiga materiallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (blankett)
 • Illustrationer i färg
 • Utlåtande från sakkunnig tillgänglighet, inre och yttre
 • Utlåtande från sakkunnig brand
 • Utlåtande buller/akustik
 • Redovisning av dagsljus/solljus i flerbostadshus
 • Beskrivning och utlåtande om dagvattenhantering, LOD
 • Redovisning av parkeringstal för bilar och cyklar
 • Redovisning av avfallshantering
 • Redovisning av eventuella planavvikelser
 • Materialprover
 • Kopia bekräftelse ansökan om lantmäteriförrättning (när fastigheten inte stämmer överens med detaljplanen eller är bildad ännu)
 • Powerpoint-presentation (vid beslut av byggnadsnämnden, anvisningar lämnas när det är aktuellt)
 • Avvecklingsplan vid tidsbegränsat bygglov

Eventuellt kan fler eller färre handlingar krävas. Ansökningshandlingarna anpassas till åtgärdens omfattning och komplexitet.

När du har fått bygglov behöver du få startbesked för att få börja bygga. Därför blir du kallad till ett tekniskt samråd för genomgång av projektets förutsättningar och projekterade handlingar.

 • Förslag till kontrollplan med redovisning av farligt avfall samt omhändertagande av byggavfall och farligt avfall.
 • Planritningar och lämpliga sektioner
 • Principiella byggnadskonstruktionsritningar
 • Dimensioneringskontroll enligt EKS
 • Redovisning av ventilationssystemet
 • Redovisning av VA-systemet
 • VA-plan
 • Riskanalys
 • Arbetstagaryttrande (om ny lokal/kontor)
 • Dagsljusanalys
 • Redovisning av dagvattenhantering
 • Energibehovsberäkning
 • Ljudutredning
 • Geoteknisk utredning
 • Teknisk beskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Fuktskyddsbeskrivning
 • Brandskyddsbeskrivning inkl. brandritning
 • Färdigställandeskydd (för en- och tvåbostadshus)

Här hittar du information om vilket underlag som behövs vid redovisning av dagvattenhantering i bygglovskedet.

Handlingar

 • Dagvattenutredning avseende aktuell fastighet, med utgångspunkt från checklista för dagvattenutredning i detaljplaneskedet, se checklista nedan.
 • Dagvattenutredningen ska följa Solna stads riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering med en dimensionering på minst 20 millimeter samt vara underskriven av sakkunnig i dagvattenfrågor, se Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stad nedan.
 • Beskriv eventuella avvikelser från dagvattenutredning knuten till detaljplanen.
 • Ange reningsgrad
 • Ange översvämningsrisker, vilka flöden förväntas uppkomma vid ett 10-årsregn?
 • Ange påverkan på grundvatten, under och efter byggtiden
 • Arearedovisning dagvattenhantering - fördröjningsmagasin, grönyta för fördröjning, gröna tak mm.
 • Kontrollpunkter avseende dagvattenhantering ska införas i kontrollplanen för ärendet.

Ritningar

 • Situationsplan, med fastighet markerad.
 • Markplaneringsritning med inritade och måttsatta fördröjningsmagasin, rainbeds, övriga grönytor, marknivåer höjdpunkter och lågpunkter samt avrinning av vatten till, genom och från området.
 • Takplan med gröna tak inritade.
 • Detaljritning, måttsatt, med teknisk beskrivning av fördröjningsmagasin, rainbeds med rening och gröna tak.

Checklista för dagvattenutredning i detaljplaneskedetPDF (pdf, 175 kB)

Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stadPDF (pdf, 7 MB)

Här kan du läsa mer om avgifter inom bygglov.

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Tänk också på att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked. Och att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad