Attefallsåtgärder

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får ibland utföra så kallade Attefalls­åtgärder, vilket är åtgärder som inte kräver bygglov. Generellt får du inte utföra dem i Solna eftersom de inte får utföras i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus. Detta gäller Attefallsåtgärder och andra bygglovsbefriade åtgärder som friggebodar, skärmtak, plank, balkong och altan. I områden som utpekats som kulturhistoriskt värdefulla kan de bygglovbefriade åtgärderna normalt inte utnyttjas.

Inom dessa områden gäller inte bygglovsbefrielse:

  • Riksintressena för kulturmiljövården: Karlberg, Solna kyrkby- och radhusbebyggelse, Ulriksdal, Hagaparken
  • Nationalstadsparken
  • Områden utpekade som sammanhängande kulturhistoriskt värdefulla miljöer i översiktsplanen:
    Huvudsta slott, gård och allé. Solna kyrkby- och radhusbebyggelse. 1950-tals bebyggelse i Råsunda. Råsunda villastad. Villabebyggelse i Norra Råsunda. Råsta egnahem. Alnäs och Stocksundstorp.

Bygglovsbefrielse gäller inte heller följande byggnader:

  • Byggnader utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i översiktsplanen.
  • Byggnader utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i Solnas kulturminnesvårdsprogram.
  • Byggnader som är inventerade och inrapporterade till Riksantikvarieämbetets bebyggelseregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som särskilt värdefulla.
  • Byggnader inom detaljplan med varsamhets /q-bestämmelser bland annat områdena kring Sjövägen, Bergshamra by, Stocksundstorp med flera.

Läs mer på sidan Kulturmiljöer. Om du är osäker kan du kontakta Solna stads kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad