Ändrad användning av byggnad

Förberedelse och information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, vad det kostar samt tips och råd när du ska söka bygglov för att väsentligt ändra användningen av en byggnad.

Behövs bygglov?

Ja, att använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål kräver alltid bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder. Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning.

Nej, om förändringen inte väsentligt förändrar byggnadens användning. Då kan det i vissa fall räcka med att göra en bygganmälan för till exempel ändrad planlösning.

Exempel på ändringar som inte bedöms så stora att de behöver bygglov är att göra:

 • en del av bostaden till kontor för den som bor i bostaden
 • ett kök till ett duschrum
 • sommarstugan till helårsbostad
 • om en butikslokal till en frisersalong.

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Läs mer på sidan Kulturmiljöer.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Ja, du behöver en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Ja, du behöver en kontrollansvarig.

Ritningar

 • Situationsplan skala 1:400
 • Måttsatta planer / med rivna delar streckade / med nya delar skrafferade, Skala 1:100
 • Fasadritningar, skala 1:100 (i de fall fasaderna påverkas av åtgärden)
 • Måttsatta sektioner, +höjder våningsplan. Skala 1:100

Övriga handlingar

 • Ansökningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster underskriven i original
 • Blankett kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (KA) underskriven i original
 • KA, kopia av giltigt certifikat samt årsrapportering
 • Arearedovisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (blankett)
 • Översiktlig beskrivning av projektet: byggnadsarea, bruttoarea, antal tillkommande lägenheter, yttre gestaltning, tillgänglighet, brand, buller, avfall, dagvatten med mera
 • Utlåtande från sakkunnig kulturvärden (gäller byggnader/byggnader i områden som är särskilt värdefulla enligt 8 kap 13§ PBL)
 • Utlåtande från sakkunnig tillgänglighet
 • Utlåtande från sakkunnig brand
 • Utlåtande buller (vid tillkommande bostäder)
 • Redovisning av avfallshantering
 • Redovisning av dagsljus/solljus
 • Redovisning av parkeringstal för bilar och cyklar
 • Materialprover, vid ändring av fasad
 • Fotografier över befintlig byggnad/byggnader där även grannfastigheter syns.

Läs mer om ritningar och handlingar.

Dessa handlingar ska lämnas in till staden inför ett tekniskt samråd för ändrad användning av en byggnad.

 • Anmälan om kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inkl. certifikat samt årsrapportering
 • Förslag till kontrollplan med redovisning av omhändertagande av byggavfall och farligt avfall
 • Konstruktionsritningar, Allmänna föreskrifter (om bärande konstruktionsdelar påverkas)
 • Arbetstagaryttrande för nya lokaler/kontor
 • Teknisk beskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Dagsljusanalys
 • Brandskyddsbeskrivning inkl. brandritningar
 • Ljudutredning
 • Miljöinventering
 • Antikvarisk konsekvensanalys från sakkunnig (KUL)
 • Utlåtande från sakkunnig tillgänglighet (TIL) avseende tekniskt egenskapskrav
 • Utlåtande om skyddsrum (om skyddsrum påverkas)
 • Redovisning av ventilationssystemet
 • Redovisning av VA-system

Här kan du läsa mer om avgifter inom bygglov.

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Hur ansöker jag?

Här hittar du mer information om hur du ansöker om bygglov.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad