Avgifter för karttjänster och mätuppdrag 2021

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2021.

Fastställda av kommunfullmäktige den 30 november 2020.

Avgifter för baskarta Visa Dölj

Avgiften avser nyttjanderätt för digital baskarta. Avgiften baseras på areal i hektar, avrundning uppåt till närmast hela hektar. Utöver avgiften utgår timtaxa för handläggning av ärende, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer. Offert för baskarta lämnas när arealen överstiger 100 hektar.

Baskarta levereras i format dwg och pdf.

Digital baskarta

Antal hektar

Pris per hektar (kronor)

0 - 1

1 980

2 - 10

1 870

11 - 30

1 770

31 - 50

1 660

51 - 60

1 560

61 - 70

1 460

71 - 80

1 350

81 - 100

1 250

Avgifter för nybyggnadskarta Visa Dölj

Avgiften avser nyttjanderätt för digital baskarta och inkluderar kostnad för
upprättande och leverans av karta. Avgiften beror av fastighetens yta och den typ av karta som behövs. Minsta debiteringsbara yta är 1 000 kvm och ytan för kartan avrundas uppåt till närmast angivna yta i tabellen.

Mervärdesskatt tas inte ut för nybyggnadskartor som behövs som underlag för en bygglovsprövning eftersom de då ingår i stadens myndighetsutövning. Vid leverans av nybyggnadskartor som saknar samband med bygglovsprövning tillkommer mervärdesskatt på avgiften.

Nybyggnadskarta levereras i format dwg och pdf.

  • Typ A: Fullständig nybyggnadskarta
  • Typ B: Förenklad nybyggnadskarta
  • Typ C: Baskarta med planbestämmelser
  • Typ D: Förenklad utan planbestämmelser

Areal

Typ A

Typ B

Typ C

Typ D

1000 kvm

7200 kr

6000 kr

1990 kr

4400 kr

1500 kvm

9200 kr

7700 kr

2530 kr

5600 kr

2000 kvm

11 000 kr

9100 kr

3020 kr

6700 kr

3000 kvm

14 000 kr

11 600 kr

3840 kr

8600 kr

4000 kvm

16 600 kr

13 800 kr

4570 kr

10 200 kr

5000 kvm

19 000 kr

15 800 kr

5200 kr

11 600 kr

6000 kvm

21 200 kr

17 600 kr

5780 kr

13 000 kr

7000 kvm

23 300 kr

19 300 kr

6360 kr

14 200 kr

8000 kvm

24 200 kr

20 900 kr

6900 kr

15 400 kr

9000 kvm

27 100 kr

22 500 kr

7380 kr

16 500 kr

10 000 kvm

28 800 kr

23 900 kr

7870 kr

17 600 kr

15 000 kvm

36 800 kr

30 500 kr

10 060 kr

22 500 kr

20 000 kvm

43 700 kr

36 300 kr

11 950 kr

26 700 kr

Avgifter för grundkarta Visa Dölj

Avgiften avser nyttjanderätt till grundkarta, som utgör underlag för detaljplan. För grundkarta gäller samma avgift som för nybyggnads­karta typ D.

Grundkarta levereras i format dwg.


Areal

Avgift

1000 kvm

4400 kr

1500 kvm

5600 kr

2000 kvm

6700 kr

3000 kvm

8600 kr

4000 kvm

10 200 kr

5000 kvm

11 600 kr

6000 kvm

13 000 kr

7000 kvm

14 200 kr

8000 kvm

15 400 kr

9000 kvm

16 500 kr

10 000 kvm

17 600 kr

15 000 kvm

22 500 kr

20 000 kvm

26 700 kr

Avgifter för ortofoto Visa Dölj

Ortofoto i färg med cirka 10 centimeters upplösning. Fotograferings­datum i maj 2020.

Minsta beställbara yta är 100 hektar, avgift 1 000kr. För tillkommande yta
debiteras 10 kr/ hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa. Mervärdesskatt tillkommer.

Ortofoto levereras i formatet GeoTIFF.

Avgifter för byggnader med takkonstruktion Visa Dölj

Byggnader med takkonstruktion i 3 dimensioner, LOD2.

Avgiften är 700 kr/hektar och avser nyttjanderätt till data. Minsta beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Byggnader levereras i format Shape.

Avgifter för höjddata Visa Dölj

Laserdata

Laserdata, punktmoln med 12 pkt/m2.

Avgiften är 900 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta
beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Laserdata levereras i format LAS.

Höjddata, 1 meters grid

Avgiften är 450 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta
beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Höjddata levereras i format ascii-grid.

Höjddata, 5 meters grid

Avgiften är 75 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är tio hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Höjddata levereras i format ascii-grid.

Höjddata, 10 meters grid

Avgiften är 25 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är tio hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Höjddata levereras i format ascii-grid.

Terrängmodell, TIN

Avgiften är 1040 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta
beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Terrängmodell levereras i format Shape.

Avgifter för mätuppdrag Visa Dölj

Mätuppdrag utförs mot timtaxa. Beroende på mätningens komplexitet utförs arbetet i fält av mätingenjör eller mätlag. Mätlag behövs vid vissa arbeten exempelvis vid trädinmätning, gränspåvisning eller arbete i trafikerade miljöer. För handläggning och förarbete tas avgift ut enligt timtaxa för handläggare. Mervärdesskatt tillkommer.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar en byggnads läge i plan och höjd i förhållande till det beviljade bygglovet. Mätning utförs normalt efter
formsättningen av grunden.

Gränsutvisning

Gränsutvisning innebär att en fastighetsgräns markeras med stakkäpp eller annan enklare markering enligt kommunens baskarta. Gränsutvisning är ingen förrättningsåtgärd och är inte rättsligt bindande.

Inmätning av objekt

Inmätning innebär inmätning av objekt som inte ingår i kommunens baskarta.

Timtaxa

Minsta debiterbara tid är en timme. Timpriser avrundas därefter till närmaste halvtimme.

TimtaxaMätingenjör i fält (inkl mätbil och mätutrustning)

1400 kr

Mätlag i fält (inkl mätbil och mätutrustning)

2300 kr

Handläggare

1 400 kr

Avgifter för övriga uppdrag Visa Dölj

För uppdrag som inte återfinns i någon av ovanstående kapitel tas avgift ut enligt timtaxa. Mervärdesskatt tillkommer. Nyttjanderättsavgift på data kan tillkomma.

Exempel på övriga uppdrag är mätuppdrag och kartbeställningar utöver de som nämns ovan, komplettering av kartinformation, bearbetning och analys av data.

Avgifter för leveransmedia Visa Dölj

Vid leverans på USB-minne, extern hårddisk eller liknande debiteras inköpspris plus tio procent i omkostnadstillägg.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad