Avgifter för karttjänster och mätuppdrag

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

Avgifter för baskarta Visa Dölj

Avgiften avser nyttjanderätt för digital baskarta. Avgiften baseras på areal i hektar, avrundning uppåt till närmast hela hektar. Utöver avgiften utgår timtaxa för handläggning av ärende, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer. Offert för baskarta lämnas när arealen överstiger 100 hektar.

Baskarta levereras i format dwg och pdf.

Digital baskarta

Antal hektar

Pris per hektar (kronor)

0 - 1

1 980

2 - 10

1 870

11 - 30

1 770

31 - 50

1 660

51 - 60

1 560

61 - 70

1 460

71 - 80

1 350

81 - 100

1 250

Avgifter för nybyggnadskarta Visa Dölj

Avgiften avser nyttjanderätt för digital baskarta och inkluderar kostnad för
upprättande och leverans av karta. Avgiften beror av fastighetens yta och den typ av karta som behövs. Minsta debiteringsbara yta är 1 000 kvm och ytan för kartan avrundas uppåt till närmast angivna yta i tabellen.

Nybyggnadskarta levereras i format dwg och pdf.

  • Typ A: Fullständig nybyggnadskarta
  • Typ B: Förenklad nybyggnadskarta
  • Typ C: Baskarta med planbestämmelser
  • Typ D: Förenklad utan planbestämmelser

Areal

Typ A

Typ B

Typ C

Typ D

1000 kvm

7360 kr

6130 kr

2035 kr

4495 kr

1500 kvm

9400 kr

7870 kr

2585 kr

5725 kr

2000 kvm

11 240 kr

9300 kr

3085 kr

6845 kr

3000 kvm

14 310 kr

11 855 kr

3925 kr

8790 kr

4000 kvm

16 965 kr

14 105 kr

4670 kr

10 425 kr

5000 kvm

19 420 kr

16 150 kr

5315 kr

11 855 kr

6000 kvm

21 665 kr

17 985 kr

5905 kr

13 285 kr

7000 kvm

23 815 kr

19 725 kr

6500 kr

14 510 kr

8000 kvm

24 730 kr

21 360 kr

7050 kr

15 740 kr

9000 kvm

27 695 kr

22 995 kr

7570 kr

16 865 kr

10 000 kvm

29 435 kr

24 425 kr

8045 kr

17 985 kr

15 000 kvm

37 610 kr

31 170 kr

10 280 kr

22 995 kr

20 000 kvm

44 660 kr

37 100 kr

12 215 kr

27 285 kr

Avgifter för grundkarta Visa Dölj

Avgiften avser nyttjanderätt till grundkarta, som utgör underlag för detaljplan. För grundkarta gäller samma avgift som för nybyggnads­karta typ D.

Grundkarta levereras i format dwg.


Areal

Avgift

1000 kvm

4495 kr

1500 kvm

5725 kr

2000 kvm

6845 kr

3000 kvm

8790 kr

4000 kvm

10 425 kr

5000 kvm

11 855 kr

6000 kvm

13 285 kr

7000 kvm

14 510 kr

8000 kvm

15 740 kr

9000 kvm

16 865 kr

10 000 kvm

17 985 kr

15 000 kvm

22 995 kr

20 000 kvm

27 285 kr

Avgifter för ortofoto Visa Dölj

Ortofoto i färg med cirka 10 centimeters upplösning. Fotograferings­datum i april 2021.

Minsta beställbara yta är 100 hektar, avgift 1 000kr. För tillkommande yta
debiteras 10 kr/ hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa. Mervärdesskatt tillkommer.

Ortofoto levereras i formatet GeoTIFF.

Avgifter för byggnader med takkonstruktion Visa Dölj

Byggnader med takkonstruktion i 3 dimensioner, LOD2.

Avgiften är 700 kr/hektar och avser nyttjanderätt till data. Minsta beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Byggnader levereras i format Shape.

Avgifter för höjddata Visa Dölj

Laserdata

Laserdata, punktmoln med 12 pkt/m2.

Avgiften är 900 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta
beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Laserdata levereras i format LAS.

Höjddata, 1 meters grid

Avgiften är 450 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta
beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Höjddata levereras i format ascii-grid.

Höjddata, 5 meters grid

Avgiften är 75 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är tio hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Höjddata levereras i format ascii-grid.

Höjddata, 10 meters grid

Avgiften är 25 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är tio hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Höjddata levereras i format ascii-grid.

Terrängmodell, TIN

Avgiften är 1040 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta
beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Terrängmodell levereras i format Shape.

Avgifter för mätuppdrag Visa Dölj

Mätuppdrag utförs mot timtaxa. Beroende på mätningens komplexitet utförs arbetet i fält av mätingenjör eller mätlag. Mätlag behövs vid vissa arbeten exempelvis vid trädinmätning, gränspåvisning eller arbete i trafikerade miljöer. För handläggning och förarbete tas avgift ut enligt timtaxa för handläggare. Mervärdesskatt tillkommer.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar en byggnads läge i plan och höjd i förhållande till det beviljade bygglovet. Mätning utförs normalt efter
formsättningen av grunden.

Gränsutvisning

Gränsutvisning innebär att en fastighetsgräns markeras med stakkäpp eller annan enklare markering enligt kommunens baskarta. Gränsutvisning är ingen förrättningsåtgärd och är inte rättsligt bindande.

Inmätning av objekt

Inmätning innebär inmätning av objekt som inte ingår i kommunens baskarta.

Timtaxa

Minsta debiterbara tid är en timme. Timpriser avrundas därefter till närmaste halvtimme.

TimtaxaMätingenjör i fält (inkl mätbil och mätutrustning)

1430 kr

Mätlag i fält (inkl mätbil och mätutrustning)

2350 kr

Handläggare

1 430 kr

Avgifter för övriga uppdrag Visa Dölj

För uppdrag som inte återfinns i någon av ovanstående kapitel tas avgift ut enligt timtaxa. Mervärdesskatt tillkommer. Nyttjanderättsavgift på data kan tillkomma.

Exempel på övriga uppdrag är mätuppdrag och kartbeställningar utöver de som nämns ovan, komplettering av kartinformation, bearbetning och analys av data.

Avgifter för leveransmedia Visa Dölj

Vid leverans på USB-minne, extern hårddisk eller liknande debiteras inköpspris plus tio procent i omkostnadstillägg.

Kontakta oss

Senast uppdaterad