Anmälan av bygg­åtgärd

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en bygganmälan. Här beskriver vi vilka åtgärder som kräver bygganmälan och hur processen går till. Du får tips inför din bygganmälan och kan se vad som behövs innan du kan påbörja ditt projekt

Tänk på att du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja ditt projekt. Det gäller för alla åtgärder som kräver bygganmälan.

Byggåtgärder som kräver anmälan Visa Dölj

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
 • nybyggnad eller tillbyggnad som enligt plan- och bygglagen har undantagits från krav på bygglov (9 kap. 7 §, 2010:900),
 • en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 • en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
 • underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av plan- och bygglagen (4 kap. 16 § eller 42 § andra stycket) eller motsvarande äldre föreskrifter,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk,
 • uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses i plan- och bygglagen (9 kap. 4 a §),
 • ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus,
 • tillbyggnad som avses i plan- och bygglagen (9 kap. 4 b § första stycket 1), eller
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Om det vid sådana byggnadsåtgärder som avses i första stycket kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå av anmälan. (Förordning 2014:1334).

Förberedelser

Bygglov eller bygganmälan

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra endast kräver bygganmälan. På sidan Vad ska du bygga hittar du information och guider som leder dig genom de vanligaste åtgärderna. Där ser du också vilka handlingar du ska skicka in med din bygganmälan.

Behöver du en kontrollansvarig?

Vid vissa åtgärder måste du utse en certifierad kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med att ta fram förslag till kontrollplan.

Vid mindre ändringar kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med din bygganmälan, till exempel om du ska installera en eldstad.

Anmälan

Gör din bygganmälan via blanketten Anmälan av byggåtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tillsammans med din bygganmälan bifogar du de ritningar och handlingar som vi behöver.

När vi gått igenom din bygganmälan och finner den fullständig meddelar vi dig vem som handlägger den. Om du behöver komplettera din bygganmälan skickar vi ut ett föreläggnde om komplettering.

Tekniskt samråd

Vid större åtgärder blir du kallad till ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går vi tillsammans igenom ditt förslag till kontrollplan , de tekniska handlingarna och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

Startbesked

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

I startbeskedet kan du läsa om eventuella villkor som gäller och andra upplysningar du kan behöva.

När du fått startbesked får du påbörja ditt bygge eller din installation.

Om ditt ärende har kommit in efter 31 december 2018 gäller även detta Visa Dölj

Om din ansökan eller anmälan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden i ditt ärende har du rätt till avgiftsreducering. För varje vecka som går minskar din avgift. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

Arbetsplatsbesök

Vid större åtgärder gör vi arbetsplatsbesök under tiden bygget pågår. Tillsammans med dig och kontrollansvarig granskar vi att bygget följer kontrollplanen, gällande lagar och regler och det som står i ditt startbesked.

Slutsamråd

Vid större ändringar och nybyggnationer hålls ett slutsamråd på plats. På slutsamrådet går vi igenom byggnationen, kontrollplanen och förutsättningar för att du ska få ett slutbesked. Kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande om hur kontrollplanen följts och om några eventuella noteringar finns om själva utförandet. Handlingar inför slutbesked ska skickas in i god tid innan besöket för genomgång.

Slutbesked

Innan du får börja använda det du byggt eller installerat behöver du få ett slutbesked. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som finns i startbeskedet och i kontrollplanen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad