Frågor & svar Söka skola inför förskole­klass

Här kan du ta del av de vanligaste frågorna och svaren kring att söka skola.

När får jag besked om vilken skola mitt barn fått plats i? Visa Dölj

I slutet av mars kommer beslut om skolplacering. Placeringen skickas ut via SMS och e-post.

Hur ser skolvalsprocessen ut? Visa Dölj

Tidplan för skolvalsprocessen:

 • 17 januari: E-tjänsten Förskola & skola öppnar.
 • 30 januari: Sista dag som e-tjänsten Förskola & skola är öppen.
 • Slutet av mars: Besked om skolplacering skickas via SMS och e-post till vårdnadshavare.
 • Slutet av april: Välkomstbrev med information om skola, skolstart och fritidshem skickas hem via post till den adress där barnet är folkbokfört.

Hur loggar jag in i e-tjänsten? Visa Dölj

Varför ska jag önska tre skolor? Visa Dölj

Inför förskoleklassen önskar du tre skolor i e-tjänsten Förskola & skola. Det är viktigt för att i så stor utsträckning som möjligt kunna få erbjudande om plats i en skola du önskar. Om en kommunal skola inte har plats för alla som har sökt kommer en annan skola att kunna bli aktuell.

Vilken skola får mitt barn plats i? Visa Dölj

 • Alla elever som är folkbokförda i Solna har en garanterad plats i en kommunal skola i Solna.
 • Skolplaceringen utgår från dina önskemål, syskonförtur och den relativa närhetsprincipen*. Placeringen beror också på hur många elever skolan kan ta emot, hur många elever som sökt till skolan och hur många elever det finns i årskullen.
 • Reglerna i Solna stad följer Skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur gör Solna urvalet? Visa Dölj

 • Platserna fördelas i första hand utifrån vårdnadshavares önskemål och syskonförtur.
 • I andra hand görs urvalet baserat på den relativa närhetsprincipen som utgår från barnets folkbokföringsadress.
 • Skulle vårdnadshavarna avstå från att göra en skolansökan, eller inkomma med ansökan efter utsatt tid, placeras barnet på en skola utifrån gällande principer.
 • Om ansökan inte är giltig, t ex om två vårdnadshavarna inte är överens om ansökan, placeras barnet enligt önskemål från vårdnadshavare som är skriven på barnets folkbokföringsadress, vilket även är barnets utgångspunkt för skolansökan.

Vad är den relativa närhetsprincipen? Visa Dölj

Huvudregeln är att ett barn ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Detta får dock inte medföra att ett annat barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts. Därför tas hänsyn till en närhetsprincip där man utgår från något som kallas relativ närhet. Det innebär att om barn A och B sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts både barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i den uträkningen får platsen.

Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på Solna stads officiella gång- eller cykelvägar – inte fågelvägen eller med kollektivtrafiken.

Exempel närhetsprincipen: Elev A och B väljer samma skola, skola X. Elev B placeras i skola X då eleven har relativt närmast till den skolan. Det skulle annars bli orimligt långt för elev B till skola Y.

Mätning

Med avstånd avses den faktiska gång-/cykelvägen till skolenheten, inte fågelvägen, stigar eller motsvarande. Mätning av avstånd görs centralt i kommunen utifrån kommunens digitaliserade kartor för fastigheter samt officiella gator och gång- och cykelvägar. Hemmets mätpunkt är folkbokföringsadressen. Skolenhetens mätpunkt är den officiella gatuadressen enligt Skolverkets skolenhetsregister.

Vad betyder syskonförtur? Visa Dölj

I de fall alla elever som söker en skola inte får plats tillämpas syskonförtur. Det gäller elever som har syskon i årskurs 1-3 på den aktuella skolan, det läsår barnet ska börja i förskoleklass. Som syskon räknas här helsyskon, halvsyskon samt så kallade bonussyskon, alltså barn som är folkbokförda på samma adress men inte har samma föräldrar.

Måste båda vårdnadshavarna signera ansökan? Visa Dölj

Ja, båda vårdnadshavarna måste signera ansökan för att den ska vara giltig. Om inte båda vårdnadshavarna godkänt ansökan räknas det som att ansökan inte har genomförts.

Hur ansöker jag till fristående skola eller skola i annan kommun? Visa Dölj

Om du ansöker till en skola i en annan kommun eller till en fristående skola, i eller utanför Solna, måste du kontakta skolan och göra ansökan direkt till dem. För att Solna stad ska få veta att du söker en annan skola, ska du även ange det i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan då välja "Fristående skola utanför Solna" och "Kommunal skola utanför Solna" utan att behöva ange specifik skola.

Bra att tänka på när du väljer fristående skola i Solna eller en skola utanför Solna:

 • Om du väljer att inte söka till en kommunal skola i Solna och ditt barn inte får den önskade placeringen, blir ditt barn placerad i den skola i Solna som har en ledig plats.
 • Om du har ansökt till fristående skola ansvarar du själv för att hålla den aktuella skolan uppdaterad kring eventuella förändringar så som till exempel adressbyte.

Behöver jag ansöka vid val av en fristående verksamhet? Visa Dölj

Ja, du behöver göra en ansökan i Solna stads e-tjänst Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. även då ditt barn ska börja i en fristående verksamhet, i Solna eller utanför Solna. Du måste söka tre alternativ. Du kan då välja "Fristående skola utanför Solna" och "Kommunal skola utanför Solna" utan att behöva ange specifik skola.

Hur överklagar jag beslut om skolplacering? Visa Dölj

Placering i kommunal grundskola går bara delvis att överklaga. Placering i fristående grundskola går inte att överklaga.

Barn- och utbildningsförvaltningen hanterar beslut om skolplacering i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. I delegationsordningen framgår till vem nämnden har gett rätten att fatta beslut för vissa ärenden. Alla beslut om placering i förskoleklass fattas i enlighet med Skollagen 9 kap 15 § första stycket.

Beslut om skolplacering går att överklaga enligt kommunallagen, så kallad laglighetsprövning. Laglighetsprövning innebär att du överklagar lagligheten av beslutet, inte lämpligheten.

Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från det att beslutet anslagits på kommunens allmänna anslagstavla.

Överklagandet ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm. Skriv vilket beslut du vill överklaga och varför.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna.

Enligt 10 kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas om:

 1. Det inte tillkommit i laga ordning,
 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
 4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om Förvaltningsrätten anser att beslutet gått till på fel sätt kan det upphävas men inte ändras. Då får barn- och utbildningsnämnden ansvaret att fatta ett nytt beslut.

Måste jag göra en ansökan till förskoleklass? Visa Dölj

Ja, skolplikten infaller det år ditt barn fyller sex år. Om detta inträffar under 2022 måste du göra en ansökan till förskoleklass. 

Hur ansöker jag om plats i fritidshem? Visa Dölj

Du ansöker om fritidshemsplats samtidigt som du gör skolvalet i e-tjänsten Förskola & skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du missar att ansöka om fritidshem i samband med skolansökan, kan du ansöka i efterhand via e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om jag inte är nöjd med mitt barns skolplacering? Visa Dölj

 • Alla elever som är folkbokförda i Solna har en garanterad plats i en kommunal skola i Solna.
 • Det betyder att om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om skolbyte.
 • En ny ansökan till förskoleklass görs i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Vid ny ansökan om plats i förskoleklass får ditt barn plats i en kommunal skola i Solna som har lediga platser.
 • Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder plats i den mån det är möjligt utifrån önskemål och närhetsprincipen.

Se även frågan 'Vilken skola får mitt barn plats i?'

Finns det någon reservlista? Visa Dölj

Nej det finns ingen reservlista. Om ni önskar annan placering för ert barn än den ni tilldelats kan ni ansöka om byte av skola i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När startar höstterminen? Visa Dölj

Läs på sidan Terminer och lov.

När kan mitt barn börja på fritidshem? Visa Dölj

Ditt barn har möjlighet att börja på fritidshem från den 1 augusti. Du skall anmäla att ditt barn vill ha en plats på fritidshem samtidigt som du gör ansökan till förskoleklass.

Om du väljer att ditt barn endast skall gå i förskoleklass och ej på fritidshem gäller endast skoltid enligt schema (klockan 08.30-13.30). Ingen aktivitet före och efter skoltid, lov eller studiedagar.

 • Om du säger upp ditt barns plats i fritidshem men önskar ny placering inom fyra månader från sista närvarodag räknas placeringen som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras retroaktivt för de månader barnet inte varit närvarande.

Terminer och lov

Kontakta oss

Senast uppdaterad