Söka skola inför läsåret 2022/2023

I Solna stad finns både kommunala och fristående grundskolor. Vårdnadshavare har möjlighet att lämna in önskemål om i vilken skola barnet ska gå. Här hittar du information om att ansöka till skolan läsåret 2022/2023. Ansökningsperioden löper från klockan 09.00 17 januari till och med 30 januari.

Information om ansökan till förskoleklass skickades till vårdnadshavare med barn födda 2016 via post under november 2021.

För elever som går sista året på Bergshamraskolan, Ekensbergsskolan, Granbackaskolan, Parkskolan och Skytteholmsskolan, skickades information om ansökan inför läsåret 2022/2023 via Infomentor under november 2021.

Ansök till förskole­­klass

Du som är vårdnadshavare till ett barn som fyller sex år, ska söka tre grundskolor du önskar att ditt barn ska gå i. Skolplikten omfattar samtliga årskurser från och med förskoleklass till och med årskurs 9. Information om ansökan till förskoleklass skickas till vårdnadshavare med barn födda 2016 via post under november 2021.

  • Ansökningsperioden till förskoleklass pågår från den 17 till den 30 januari 2022.
  • Ansökan sker i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • All kommunikation kring ansökan sker via SMS och e-post, säkerställ därför att dina uppgifter är korrekta i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Du önskar tre skolor i e-tjänsten.
  • Du har hela perioden på dig att ansöka och göra eventuella ändringar.
  • Alla ansökningar hanteras samtidigt, oavsett när under perioden du ansöker.
  • Om två vårdnadshavare finns, ska bägge godkänna ansökan för att den ska bli godkänd.
  • Besked om skolplacering skickas via SMS och e-post till vårdnadshavare i slutet av mars.
  • Välkomstbrev med information om skola, skolstart och fritidshem skickas hem via post till den adress där barnet är folkbokfört i slutet av april.

Om du önskar ansöka om plats i förskoleklass under pågående läsår använder du e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansök till tre skolor

Inför förskoleklassen önskar du tre skolor i e-tjänsten Förskola & skola. Det är viktigt för att du i så stor utsträckning som möjligt ska kunna få erbjudande om plats i en skola du önskar. Om en kommunal skola inte har plats för alla som har sökt kommer en annan skola att kunna bli aktuell.

Om du önskar en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du ansöka direkt dit - men du ska också fylla i ditt skolval i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta skall du göra eftersom Solna stad har ett ansvar att bevaka att alla Solnabarn får en skolplacering. Se även Frågor & svar Öppnas i nytt fönster..

Jämför skolor

Du kan läsa om varje skola på respektive skolas hemsida. De flesta skolorna har också informationsträffar i november och december varje år. Då kan du besöka skolan, ställa frågor och få information. Datum för informationsträffar finns nedan.

Det finns också jämförelseverktyg på Skolverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Placering i skola – antagnings­regler

Kommunen gör placeringar utifrån vårdnadshavares önskemål, syskonförtur och den relativa närhetsprincipen. När en skola har fler sökande än platser måste Solna stad eller den fristående skolan göra ett urval bland de sökande. I de kommunala skolorna görs urvalet baserat på syskonförtur och relativ närhet som utgår från barnets folkbokföringsadress.

Endast de barn som är folkbokförda i Solna under ansökningstiden får delta i skolvalet. De barn som kommer att flytta in till Solna efter januari 2022 och önskar placering till våren eller nästa läsår ska ansöka i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats.. Detta kan ske först från den 12 februari när e-tjänsten öppnar för skolbytesansökningar igen. Du som flyttar till Solna efter januari och vars barn behöver skolplacering i februari kan vända dig till stadens kontaktcenter för en blankett att ansöka med. Bostadskontrakt ska bifogas och skickas till placering@solna.se. Skolansökan kommer handläggas närmre inflytt och önskad skolstart.

Om ditt barn får beslut om placering på en kommunal skola i Solna men flyttar från Solna innan läsårsstart kommer barnets skolplacering i Solna att avslutas. Ansökan om plats i barnets nya hemkommun ska då göras för att säkerställa skolplacering.

Skolskjuts

Om man önskar en skola som inte är den geografiskt närmsta kommunala skolan, fristående inom eller utanför Solna eller en skola i en annan kommun har man inte rätt till skolskjuts.

Skolskjuts, sl-kort och skoltaxi

Ansök till årskurs 4 och 7

Ansökan till årskurs 4 och 7 ska göras för elever som går sista året på Bergshamraskolan, Ekensbergsskolan, Granbackaskolan, Parkskolan och Skytteholmsskolan. Information om ansökan inför läsåret 2022/2023 skickas till vårdnadshavare via Infomentor under november 2021.

Om två vårdnadshavare finns ska båda godkänna ansökan för att den ska bli godkänd.

Skolval till årskurs 4 och 7 Visa Dölj

Om elevens skola erbjuder högre årskurser blir eleven automatiskt uppflyttad och vårdnadshavarna behöver inte göra någon ansökan.

Skolvalet är till för de som inte kan fortsätta på sin nuvarande skola kommande skolår. Vill man byta skola trots att skolan erbjuder högre årskurs ansöker man om skolbyte via e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Syskonförtur Visa Dölj

I de fall alla elever som söker en skola inte får plats tillämpas syskonförtur. Det gäller elever som har syskon i årskurs 1–3 på den aktuella skolan, det läsår barnet ska börja i förskoleklass. Som syskon räknas här helsyskon, halvsyskon samt så kallade bonussyskon som är folkbokförda på samma adress.

Relativa närhetsprincipen Visa Dölj

Huvudregeln är att ett barn ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Detta får dock inte medföra att ett annat barns rätt till en skolplacering nära hemmet åsidosätts. Därför tas hänsyn till en närhetsprincip där man utgår från något som kallas relativ närhet. Det innebär att om barn A och B sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts både barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i den uträkningen får platsen.

Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på Solna stads officiella gång- eller cykelvägar – inte fågelvägen eller med kollektivtrafiken.

Exempel närhetsprincipen: Elev A och B väljer samma skola, skola X. Elev B placeras i skola X då eleven har relativt närmast till den skolan. Det skulle annars bli orimligt långt för elev B till skola Y.

Illustration som beskriver den relativa närhetsprincipen

Skolgång utomlands, i annan kommun eller i fristående verksamhet Visa Dölj

Barnets hemkommun har ansvar för att bevaka skolplikten, det vill säga att alla barn har en plats i grundskolan. Om ditt barn ska gå i skolan utomlands, i annan kommun eller i fristående verksamhet (i hemkommunen eller i annan kommun) måste du därför meddela detta till Solna stad. Här får du veta hur du ska gå tillväga.

Skolgång i annan kommun

Om ditt barn skall gå i skolan i annan kommun anmäler du vilken skola till Solna stad via e-tjänsten Elevs skolgång i fristående skola eller annan kommun - lämna uppgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta Kontaktcenter på 08-746 10 00.

Skolgång i fristående verksamhet

Om ditt barn ska gå i en fristående verksamhet (i hemkommunen eller i annan kommun) anmäler du vilken skola till Solna stad via e-tjänsten Elevs skolgång i fristående skola eller annan kommun - lämna uppgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta Kontaktcenter på 08-746 10 00.

Skolgång utomlands

Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner enbart skolgång i utlandet vid svenska utlandsskolor som är godkända av Skolverket. Ansökan om skolgång i utlandet görs nedan.

Om ditt barn skall gå i skolan utomlands ansöker du om det via e-tjänsten Skolgång vid svensk utlandsskola - ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För övrig skolgång och vistelse i utlandet finns information på sidan Skolplikt och skolfrånvaro.

Uppskjuten skolplikt Visa Dölj

Om ditt barn av särskilda skäl inte ska börja i förskoleklass det år barnet fyller sex år, måste du begära uppskjuten skolplikt hos barn- och utbildningsförvaltningen via e-tjänsten Uppskjuten skolplikt - ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökan skall ske senast sista januari 2022.

Frågor & svar kring att söka skola till förskoleklass

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren till att söka skola till förskoleklass.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad