Söka skola

I Solna stad finns både kommunala och fristående grundskolor. Vårdnadshavare har möjlighet att lämna in önskemål om i vilken skola barnet ska gå. Här hittar du information om att ansöka till skolan läsåret 2021-2022.

Information om ansökan till förskoleklass skickas till vårdnadshavare med barn födda 2015 via post under november.

För elever som går sista året på Parkskolan, Granbackaskolan, Ekensbergsskolan, Råsunda skola och Berghamraskolan årskurs 6 och 7, skickas information om ansökan inför läsåret 2021/2022 via Infomentor under december.

Ansök till förskole­­klass

Du som är vårdnadshavare till ett barn som fyller sex år, ska söka en grundskola du önskar att ditt barn ska gå i. Skolplikten omfattar samtliga årskurser från och med förskoleklass till och med årskurs 9. Information om ansökan till förskoleklass skickas till vårdnadshavare med barn födda 2015 via post under november.

Om du önskar ansöka om plats i förskoleklass under pågående läsår använder du blanketten Ansökan skolplacering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns i självserviceportalen.

Ansök till tre skolor

Inför förskoleklassen önskar du tre skolor i e-tjänsten Förskola & skola. Det är viktigt för att i så stor utsträckning som möjligt kunna få erbjudande om plats i en skola du önskar. Om en kommunal skola inte har plats för alla som har sökt kommer en annan skola att kunna bli aktuell.

Om du önskar en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du ansöka direkt dit - men du ska också fylla i ditt skolval i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta skall du göra eftersom Solna stad har ett ansvar att bevaka att alla solnabarn får en skolplacering. Se även frågor och svar.

Jämför skolor

Du kan läsa om varje skola på respektive skolas hemsida. De flesta skolorna har också informationsträffar i november och december varje år. Då kan du besöka skolan, ställa frågor och få information. Datum för informationsträffar finns nedan.

Det finns också jämförelseverktyg på Skolverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Placering i skola – antagnings­regler

Kommunen gör placeringar utifrån vårdnadshavares önskemål, syskonförtur och den relativa närhetsprincipen. När en skola har fler sökande än platser måste Solna stad eller den fristående skolan göra ett urval bland de sökande. I de kommunala skolorna görs urvalet baserat på syskonförtur och relativ närhet som utgår från barnets folkbokföringsadress.

Endast de barn som är folkbokförda i Solna under ansökningstiden får delta i skolvalet. De familjer som kommer att flytta in till Solna efter skolvalet ska ansöka på blankett och bifoga bostadskontrakt. Skolansökan kommer handläggas närmre inflytt och önskad skolstart.

Skolplacering – ansökan och uppsägning utanför skolvalsperiod Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts

Om man önskar en skola som inte är den geografiskt närmsta kommunala skolan, fristående inom eller utanför Solna eller en skola i en annan kommun har man inte rätt till skolskjuts.

Skolskjuts, sl-kort och skoltaxi

Ansök till årskurs 4, 6, 7 och 8

Ansökan till årskurs 4, 6, 7 och 8 ska göras för elever som går sista året på Parkskolan, Granbackaskolan, Ekensbergsskolan, Råsunda skola och Berghamraskolan årskurs 6 och 7. Information om ansökan inför läsåret 2021/2022 skickas till vårdnadshavare via Infomentor under december.

Informationsträffar inför skolvalet 2021-2022

Förskoleklass kommunal grundskola

Mot bakgrund av den rådande pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring denna, kommer vi inte genomföra informationsträffar på de kommunala skolorna inför val till förskoleklass. Alla Solnas grundskolor beskrivs på Hitta grundskola.

Mellan- och högstadium kommunal grundskola

Mot bakgrund av den rådande pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring denna, kommer vi inte genomföra informationsträffar på de kommunala skolorna inför val till mellan- och högstadium. Alla Solnas grundskolor beskrivs på Hitta grundskola.

Fristående grundskola

För information om informationsträffar på fristående skolor besök respektive skolas webbplats.

Hitta grundskola

Skolval utanför förskoleklass Visa Dölj

Om elevens skola erbjuder högre årskurser blir eleven automatiskt uppflyttad och vårdnadshavarna behöver inte göra någon ansökan.

Skolvalet är till för de som inte kan fortsätta på sin nuvarande skola kommande skolår. Vill man byta skola trots att skolan erbjuder högre årskurs ansöker man om skolbyte.

Skolbyte och inflyttning

Syskonförtur Visa Dölj

I de fall alla elever som söker en skola inte får plats tillämpas syskonförtur. Det gäller elever som har syskon i årskurs 1–3 på den aktuella skolan, det läsår barnet ska börja i förskoleklass. Som syskon räknas här helsyskon, halvsyskon samt så kallade bonussyskon som är folkbokförda på samma adress.

Relativa närhetsprincipen Visa Dölj

Huvudregeln är att ett barn ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Detta får dock inte medföra att ett annat barns rätt till en skolplacering nära hemmet åsidosätts. Därför tas hänsyn till en närhetsprincip där man utgår från något som kallas relativ närhet. Det innebär att om barn A och B sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts både barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i den uträkningen får platsen.

Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på Solna stads officiella gång- eller cykelvägar – inte fågelvägen eller med kollektivtrafiken.

Exempel närhetsprincipen: Elev A och B väljer samma skola, skola X. Elev B placeras i skola X då eleven har relativt närmast till den skolan. Det skulle annars bli orimligt långt för elev B till skola Y.

Illustration som beskriver den relativa närhetsprincipen

Skolgång utomlands, i annan kommun eller i fristående verksamhet Visa Dölj

Barnets hemkommun har ansvar för att bevaka skolplikten, det vill säga att alla barn har en plats i grundskolan. Om ditt barn ska gå i skolan utomlands, i annan kommun eller i fristående verksamhet (i hemkommunen eller i annan kommun) måste du därför meddela detta till Solna stad. Här får du veta hur du ska gå tillväga.

Skolgång i annan kommun

Om ditt barn skall gå i skolan i annan kommun anmäler du vilken skola till Solna stad på blanketten Barns skolgång i fristående skola eller annan kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta Kontaktcenter 08-746 10 00 eller placering@solna.se

Skolgång i fristående verksamhet

Om ditt barn ska gå i en fristående verksamhet (i hemkommunen eller i annan kommun) anmäler du vilken skola till Solna stad på blanketten Barns skolgång i fristående skola eller annan kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta Kontaktcenter 08-746 10 00 eller placering@solna.se

Skolgång utomlands

Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner enbart skolgång i utlandet vid svenska utlandsskolor som är godkända av Skolverket. Ansökan om skolgång i utlandet görs nedan.

För övrig skolgång och vistelse i utlandet kan du som vårdnadshavare läsa sidan om Skolplikt och skolnärvaro

Om ditt barn skall gå i skolan utomlands ansöker du om det via blanketten Ansökan om skolgång utomlands Länk till annan webbplats. som du hittar i självserviceportalen.

Till ansökan ska ett intyg från skolan där barnet skall gå bifogas. Vad intyget ska innehålla kan du läsa om i Ansökan skolgång utomlands - Brev till vårdnadshavare. Länk till annan webbplats.

Uppskjuten skolplikt Visa Dölj

Om ditt barn av särskilda skäl inte ska börja i förskoleklass det år barnet fyller sex år, måste du begära uppskjuten skolplikt hos barn- och utbildningsförvaltningen. Vänd dig till Kontaktcenter 08-746 10 00

Tidigare skolstart Visa Dölj

Om du önskar att ditt barn ska börja skolan innan det år barnet fyller sex år gör du en skolansökan och bifogar ett brev med motiv till varför ditt barn skall börja tidigare.

Ansökan kommer handläggas efter skolvalet. Beslutet om tidigare skolstart tas av rektor på skolan i samråd med rektor på förskolan. Skolplacering kommer erbjudas på de skolor som har plats. Femåringar som har Solna som hemkommun kommer placeras före fem- och sexåringar från andra kommuner

Frågor & svar kring att söka skola till förskoleklass

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren till att söka skola till förskoleklass.

Kontakta oss

Senast uppdaterad