Skolskjuts, SL-kort och skoltaxi

I vissa fall har elever i grundskola rätt till kostnadsfria resor till och från skolan. Med skolskjuts avses i första hand SL-kort men kan också vara skoltaxi.

Vad avgör om en elev har rätt till skolskjuts?

  • Avstånd mellan hem och skola (specificeras nedan)
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

Elevens rätt till skolskjuts utgår från dess folkbokföringsadress. Elever med växelvis boende har rätt till skolskjuts under förutsättning att båda föräldrarna är folkbokförda i kommunen och övriga förutsättningar uppfylls. Som växelvis boende menas i detta fall att eleven vistas lika mycket och har ett permanent boende hos båda vårdnadshavarna.

Rätt till skolskjuts gäller inte för elever som väljer att gå i en fristående skola eller i en annan skolenhet än den som kommunen skulle placerat eleven i (skolpliktsskola).

SL-kort

Elever i grundskolan kan få SL-terminskort från kommunen om skolvägen till skolpliktsskolan är:

  • minst 2 km för elever i förskoleklass t.o.m. årskurs 3
  • minst 3 km för elever i årskurs 4–6
  • minst 4 km för elever i årskurs 7–9

Skoltaxi

Elev i grundskola eller grundsärskola kan i vissa fall ha rätt till skolskjuts med skoltaxi.

Skolskjuts med skoltaxi kan innebära att flera elever samåker. Det innebär att taxin hämtar upp elever på flera ställen och att eleverna kan komma tidigare till skolan än skolschemat kräver. Det kan också innebära att eleven får vänta en stund på hemresan. Skolan ansvarar för eleven under väntetiden.

Skolskjuts vid olycksfall

Om olyckan är framme och en elev behöver skoltaxi för att ta sig till och från skolan kontaktar ni i första hand ert eget försäkringsbolag. Täcker inte elevens eller er hemförsäkring kostnaden för skoltaxi vid olycksfall, kontaktar ni Stockholmsregionens Försäkring AB (SFR) och gör en skadeanmälan. För barn och ungdomar under 18 år görs anmälan av vårdnadshavare.

Uppsök läkare som är ansluten till försäkringskassan. Spara samtliga kvitton. Om en elev har behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska detta vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Innan taxi beställs av skolan ska skaderegleringsbolaget kontaktas för bekräftelse. Intyget insändes tillsammans med skadeanmälan.

Skadeanmälan kan göras direkt på SRFs hemsida www.srfab.net Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller skickas per post till:

SRF
Box 16250
103 24 Stockholm

E-post: skador@srfab.net
Telefon: 08-412 97 40

Ansökan

Du som är vårdnadshavare till elev i grundskolan eller grundsärskolan ansöker om skolskjuts. Bedömningen av ansökan om skolskjuts med skoltaxi görs med hänsyn till funktionsnedsättning, eller annan särskild omständighet.

Rätten till skolskjuts omprövas inför varje nytt läsår. Det innebär att inför ett nytt läsår kan det komma många ansökningar om skolskjuts samtidig. Då kan handläggningstiden bli lite längre än vanligt. Du som vårdnadshavare kan hjälpa till genom att redan under vårterminen skicka in ansökan om skolskjuts för nästa läsår.


Ansök om skolskjuts via e-tjänsten skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För elever i gymnasiet som behöver terminskort eller skolskjuts

Efter beslut

SL-terminskort

Kortet hämtas i receptionen i Solna stadshus. Du behöver visa beslutet och en giltig legitimation.

Skoltaxi

  1. Vårdnadshavaren visar beslutet för personal vid skolans expedition.
  2. Skolans administration fyller i beställningsblankett tillsammans med vårdnadshavaren och skickar till utföraren. Beställningsblankett skoltaxi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du i självserviceportalen.
  3. Utföraren kontaktar vårdnadshavaren om avtalad upphämtningstid vid hemmet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad