Skolplikt och skolnärvaro

Skolfrånvaro är ofta en indikation på att en elev inte mår bra. Elever med frånvaroproblematik i skolan riskerar att inte klara skolans kunskapskrav. Att lämna skolan utan godkända betyg kan få stor påverkan på individens framtid.

Skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att inte hamna i utanförskap. Att öka närvaron och se till att eleverna klarar skolan innebär därför en stor vinst för den enskilde individen både på kort och på lång sikt.

Att gå i skolan är en rättighet för alla barn och ungdomar i åldern 6 till 16 år och förskoleklass och grundskola är obligatorisk enligt skollagen. Detta innebär att alla elever i förskoleklass till och med årskurs 9 har skolplikt. Vårdnadshavarens uppgift är att se till att barnet går till skolan och skolans uppgift är att se till att eleven är där. Kommunen som huvudman för skolan har det yttersta ansvaret för att alla elever i kommunen ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

I Solna stad finns en för alla skolor gemensam rutin för att främja skolnärvaro. Syftet är att tidigt upptäcka och identifiera problematisk skolfrånvaro. Rutinen syftar till att skapa ett tydligt och väl förankrat arbete som bidrar till att fånga upp elever som har någon form av problematisk skolfrånvaro och skapa goda förutsättningar för att skydda elever från framtida skolproblem.

I Solna stad pågår för närvarande ett samverkansprojekt med ett stödteam för ökad skolnärvaro. Projektet genomförs av barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen och pågår till 31 januari 2020.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad