Tallbackaskolan. Tegelbyggnad.
Kristinelundsvägen 1, 171 50 Solna
Kommunal, F-9 och grundsärskola
Visa karta

Tallbacka­skolan

På Tallbackaskolan i Huvudsta går ca 470 elever från förskoleklass till årskurs 9 i vår grundskola och grundsärskola. Våra ledord är trygghet, respekt, ansvar och arbetsro.

Om skolan

På Tallbacksskolan har vi höga förväntningar på elevers skolresultat. Läsningen är något vi prioriterar och satsar på i alla åldrar och verksamheter på skolan. Våra förstelärare är med och driver såväl digitaliseringsarbetet som det kollegiala lärandet på skolan. Skolan har många traditioner och idrottsaktiviteter som vi prioriterar att bibehålla för att skapa gemenskap över åldrar och tid.

Vi är stolta över den bredd av nationer som våra elever och personal företräder. Internationellt arbete löper som en röd tråd genom verksamheten och vi har en EU-skolambassadör. En gång per läsår har vi en internationell vecka där vi lägger extra fokus på världen omkring oss.

Fritids

Tallbackaskolans fritidshem har öppet måndag till fredag kl.06.30–18.00. Fritidshemmen är uppdelade så att förskoleklass har en separat avdelning precis som åk 1, åk 2 och åk 3. Åk 4-6 har en gemensam avdelning där även elever från Granbackaskolans åk 4-5 går. Alla avdelningar samverkar mellan varandra.

Talllbackaskolans fritidshem har ett årshjul med återkommande aktiviteter under året så som sommarfest, julmarknad, fritidshemmens dag och massa andra roliga aktiviteter. Just nu ligger stort fokus på att utveckla vår rastverksamhet på både låg- och mellanstadiet. Vi arbetar för att eleverna ska ha en trygg och utmanande fritidstid vilket i sin tur bidrar till färre konflikter.

Trygghetsarbete

På Tallbackaskolan värnar vi om att alla ska känna sig välkomna och trygga. Skolan driver ett aktivt likabehandlingsarbete och samarbetar med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa. Samarbetet med Friends ger personalen kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde.

Särskolan Visa Dölj

Särskolan finns för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Solna stads grundsärskola finns på Skytteholmskolan och Tallbackaskolan. Här är elever från årskurs ett till nio välkomna.

Behöver ditt barn gå i grundsärskola?

Om du tror att ditt barn behöver gå i grundsärskolan tar du upp detta med rektor på ditt barns förskola eller skola. Rektor ser till att alla utredningar för ett mottagande i grundsärskolan genomförs.

Om du vill veta mer om grundsärskolans verksamhet kan ett besök ordnas.

Du som är elev i grundsärskolan ska få:

  • arbeta och utvecklas utifrån dina individuella behov och förutsättningar
  • vara en del av en grupp där alla barn och unga är trygga och känner tillhörighet
  • ta del av kursplanens innehåll och arbeta mot dess kunskapskrav
  • känna arbetsro, men också få leka, busa och vila
  • vara delaktig i beslut kring din egen kunskapsutveckling
  • göra meningsfulla saker på rasterna

Fritidshem för dig som är elev i grundsärskolan

I Solna stad kan elever i grundsärskolan vara inskrivna i barnomsorgen och gå på fritids. Fritidshemmet har sin verksamhet i våra lokaler på respektive skola. Assistenter som känner eleverna väl arbetar på fritids och formar verksamheten utifrån elevernas behov.

Organisation

På grundsärskolan på Skytteholmskolan och Tallbackaskolan finns en lågstadiegrupp, en mellanstadiegrupp och en högstadiegrupp. På Skytteholmskolan läser elever mot ämnen. På Tallbackaskolan läser elever mot ämnesområde – det som förut kallades träningsundervisningen.

Det arbetar en speciallärare och två till tre elevassistenter i varje klass. Vi delar ämneslärare i bild, musik, idrott och hemkunskap med grundskolan.

Rektor har övergripande ansvar för grundsärskolan på Skytteholmskolan och Tallbackaskolan. Elevhälsoteamet är detsamma för grundsärskolan som för grundskolan och där ingår förutom speciallärare även psykolog, kurator och skolsköterska. Rektor sitter alltid med på elevhälsoteamets möten.

Hur vi arbetar

Pedagogerna använder sig av ett relationellt perspektiv på undervisningen som innebär att anpassa och förändra bemötande och lärmiljö i skolan för att kompensera för elevens eventuella svårigheter.

  • Undervisningen ska vara stimulerande, intressant och ge en känsla av sammanhang för eleverna.
  • Praktiskt elevinflytande där eleverna kan påverka hur undervisningen bedrivs.
  • Tillgång till moderna digitala verktyg efter individens behov och för att möjliggöra ett livslångt lärande.
  • Caféverksamhet där delar av skolan samlas för att umgås och träffas ingår i skolans prioriteringar för grundsärskolan.

Information till blivande förskoleklass höstterminen 2020 Visa Dölj

Välkomna till Tallbackakolan alla blivande förskoleklasselever och alla föräldrar!

Vi har tidigare skickat ut inbjudan till informationsträff på skolan inför att ditt barn ska börja förskoleklass. Med anledning av den rådande coronapandemin har vi beslutat att ställa in informationsträffarna på skolorna för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika stora samlingar.

Informationsträffen på Tallbackaskolan den 12 maj är alltså inställd.

Terminsstart

Läsåret startar torsdagen den 20 augusti klockan 09.00. Samling på skolgården.

För mer information inför skolstart läs Tallbackaskolans informationsbrevPDF (pdf, 66 kB)

Kontaktinformation

Tallbackaskolan

tallbackaskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Daniel Palm
daniel.palm@solna.se

Rektor grundsärskola

Mariana Berlin
mariana.berlin@solna.se

Biträdande rektor, åk 4-9

Jonas Lindgren
jonas.lindgren@solna.se

Biträdande rektor, åk F-3 samt fritidshem åk F-6

Camilla Binnefors
camilla.binnefors@solna.se

Ledningsstöd

Marianne Herzen
marianne.herzen@solna.se


Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad