Skytteholmsskolan. Flervåningshus i tegel med träd utanför.
Ankdammsgatan 14-16, 171 43 Solna
Kommunal, F-9 och grundsärskola
Visa karta

Skytteholms­skolan

Skytteholmsskolan är skolan mitt i Solna, med närhet till grönområden. Vi är en grundskola med drygt 700 elever, från förskoleklass till årskurs 9 samt grundsärskola. Sedan hösten 2019 erbjuder skolan en fotbollsprofil för högstadiet.

Förändringar läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021 görs stadieindelningen på Skytteholmsskolan om och blir en skola med förskoleklass till årskurs 3. Stadens fotbollsprofil flyttar samtidigt till Tallbackaskolan. Information om fotbollsprofil och ansökan till läsåret 2021/2022 finns på Tallbackaskolans hemsida.

Om skolan

På Skytteholmsskolan har vi höga förväntningar på såväl elever som personal och har en god samverkan med föräldrar. Skolan har väl fungerande arbetslag som ansvarar för att alla elever ska känna trygghet och sammanhang. Vi har språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla våra verksamheter och elevaktivt arbetssätt i undervisningen, på utvecklingssamtalen och i klass-och elevråd.

Fritids

Fritidshemsverksamheten är öppen från klockan 06.30-18.00. I vårt fritidshem ska vi både stimulera elevernas utveckling och lärande samtidigt som eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid. För att lyckas med detta arbetar vi utifrån såväl elevernas behov, intressen och erfarenheter men också med att kontinuerligt utmana eleverna ytterligare och inspirera dem till nya upptäckter. Fritidshemsverksamheten tar i likhet med övriga delar av Skytteholmsskolan sin utgångspunkt i läroplanen, Lgr 11.

Trygghetsarbete

Skytteholmsskolan arbetar aktivt för att stoppa och förebygga mobbing. Hos oss skall alla bemötas med respekt som individ och ha rätt att utvecklas utifrån sina möjligheter. Målsättningen är att alla skall vara en del av gemenskapen på skolan där vi alla värnar om miljön och där alla skall känna trygghet och trivsel. Skolan samarbetar också med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa.

Särskolan Visa Dölj

Särskolan finns för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Solna stads grundsärskola finns på Skytteholmskolan och Tallbackaskolan. Här är elever från årskurs ett till nio välkomna.

Behöver ditt barn gå i grundsärskola?

Om du tror att ditt barn behöver gå i grundsärskolan tar du upp detta med rektor på ditt barns förskola eller skola. Rektor ser till att alla utredningar för ett mottagande i grundsärskolan genomförs.

Om du vill veta mer om grundsärskolans verksamhet kan ett besök ordnas.

Du som är elev i grundsärskolan ska få:

  • arbeta och utvecklas utifrån dina individuella behov och förutsättningar
  • vara en del av en grupp där alla barn och unga är trygga och känner tillhörighet
  • ta del av kursplanens innehåll och arbeta mot dess kunskapskrav
  • känna arbetsro, men också få leka, busa och vila
  • vara delaktig i beslut kring din egen kunskapsutveckling
  • göra meningsfulla saker på rasterna

Fritidshem för dig som är elev i grundsärskolan

I Solna stad kan elever i grundsärskolan vara inskrivna i barnomsorgen och gå på fritids. Fritidshemmet har sin verksamhet i våra lokaler på respektive skola. Assistenter som känner eleverna väl arbetar på fritids och formar verksamheten utifrån elevernas behov.

Organisation

På grundsärskolan på Skytteholmskolan och Tallbackaskolan finns en lågstadiegrupp, en mellanstadiegrupp och en högstadiegrupp. På Skytteholmskolan läser elever mot ämnen. På Tallbackaskolan läser elever mot ämnesområde – det som förut kallades träningsundervisningen.

Det arbetar en speciallärare och två till tre elevassistenter i varje klass. Vi delar ämneslärare i bild, musik, idrott och hemkunskap med grundskolan.

Rektor har övergripande ansvar för grundsärskolan på Skytteholmskolan och Tallbackaskolan. Elevhälsoteamet är detsamma för grundsärskolan som för grundskolan och där ingår förutom speciallärare även psykolog, kurator och skolsköterska. Rektor sitter alltid med på elevhälsoteamets möten.

Hur vi arbetar

Pedagogerna använder sig av ett relationellt perspektiv på undervisningen som innebär att anpassa och förändra bemötande och lärmiljö i skolan för att kompensera för elevens eventuella svårigheter.

  • Undervisningen ska vara stimulerande, intressant och ge en känsla av sammanhang för eleverna.
  • Praktiskt elevinflytande där eleverna kan påverka hur undervisningen bedrivs.
  • Tillgång till moderna digitala verktyg efter individens behov och för att möjliggöra ett livslångt lärande.
  • Caféverksamhet där delar av skolan samlas för att umgås och träffas ingår i skolans prioriteringar för grundsärskolan.

Kontaktinformation

Skytteholmsskolan

skytteholmsskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Anna Fiskaare
anna.fiskaare@solna.se

Rektor grundsärskola

Mariana Berlin
mariana@berlin@solna.se

Biträdande rektor

Hanna Mårtensson
hanna.martensson@solna.se

Biträdande rektor åk f-5

Marie Sand
marie.sand@solna.se

Biträdande rektor åk f-9

Håkan Danielsson
hakan.danielsson-nyberg@solna.se


Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad