Ankdammsgatan 14-16, 171 43 Solna
Kommunal, F-9 och grundsärskola
Visa karta

Skytteholms­skolan

Skytteholmsskolan är skolan mitt i Solna, med närhet till grönområden. Vi är en grundskola med drygt 700 elever, från förskoleklass till årskurs 9 samt grundsärskola. Sedan hösten 2019 erbjuder skolan en fotbollsprofil för högstadiet. Ansökan till fotbollsprofil är öppen för läsåret 2020/2021.

Om skolan

På Skytteholmsskolan har vi höga förväntningar på såväl elever som personal och har en god samverkan med föräldrar. Skolan har väl fungerande arbetslag som ansvarar för att alla elever ska känna trygghet och sammanhang. Vi har språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla våra verksamheter och elevaktivt arbetssätt i undervisningen, på utvecklingssamtalen och i klass-och elevråd.

Fritids

Fritidshemsverksamheten är öppen från klockan 06.30-18.00. I vårt fritidshem ska vi både stimulera elevernas utveckling och lärande samtidigt som eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid. För att lyckas med detta arbetar vi utifrån såväl elevernas behov, intressen och erfarenheter men också med att kontinuerligt utmana eleverna ytterligare och inspirera dem till nya upptäckter. Fritidshemsverksamheten tar i likhet med övriga delar av Skytteholmsskolan sin utgångspunkt i läroplanen, Lgr 11.

Trygghetsarbete

Skytteholmsskolan arbetar aktivt för att stoppa och förebygga mobbing. Hos oss skall alla bemötas med respekt som individ och ha rätt att utvecklas utifrån sina möjligheter. Målsättningen är att alla skall vara en del av gemenskapen på skolan där vi alla värnar om miljön och där alla skall känna trygghet och trivsel. Skolan samarbetar också med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa.

Skytteholmsskolan har sedan 1996 utbildat elever enligt grundsärskolans läroplan. Antalet elever som är mottagna i grundsärskolan varierar olika läsår. Att inkludera alla elever i en skola är mycket betydelsefullt och medför att eleverna på ett naturligt sätt kan vara förebilder för varandra och lära sig hjälpsamhet, tolerans, samarbetet och hänsyn för varandras olikheter.

Pedagogerna använder sig av ett relationellt perspektiv på undervisningen som innebär att anpassa och förändra bemötande och lärmiljö i skolan för att kompensera för elevens eventuella svårigheter. Undervisningen ska vara stimulerande, intressant och ge en känsla av sammanhang till – för eleverna. Praktiskt elevinflytande där eleverna kan påverka hur undervisningen bedrivs. Tillgång till modern digitala verktyg efter individens behov och för att möjliggöra ett livslångt lärande. Caféverksamhet där delar av skolan samlas för att umgås och träffas ingår i skolans prioriteringar för grundsärskolan.

Målet är att eleverna efter utifrån sina förutsättningar och efter sin utbildning på Skytteholmsskolan ska förvärvat:

 • Baskunskaper och erfarenheter som är värdefulla för ett livslångt lärande.
 • Kunskaper och förmågor som är användbara och meningsfulla för individen.
 • Möjlighet att utöka sina kamratrelationer.
 • Möjlighet att känna tilltro till sitt eget kunnande.
 • Ha en självkänsla som är positiv och stark.
 • Möjlighet att använda sina sociala och känslomässiga kunskaper och erfarenheter på ett adekvat sätt.

Med start hösten 2019 erbjuder Skytteholmsskolan en fotbollsprofil för högstadiet. Fotbollsprofilen är ett samarbete mellan Skytteholmsskolan och AIK Ungdomsfotboll och syftar till att erbjuda ett attraktivt högstadiealternativ för ungdomar med starkt fotbollsintresse. Uppstarten sker med årskurs 7 i och med läsåret 19/20. Därefter byggs verksamheten ut för att läsåret 20/21 ha fotbollsprofil för årskurs 7 och 8 och slutligen läsåret 21/22 ha en fullt utbyggd fotbollsprofil för skolans högstadium.

Undervisning

Eleverna på fotbollsprofilen följer ordinarie timplan och läroplan för grundskolan. Elevernas kunskapsresultat är i fokus med målet att alla elever skall vara behöriga till gymnasiet efter slutförd grundskola. Eleverna har två träningspass varje vecka och fotbollsträningen ersätter elevens val samt skolans val i timplanen. Svenska Fotbollförbundets riktlinjer följs och undervisningen planeras så att eleverna förvärvar både teoretiska och praktiska färdigheter. Samarbetet mellan Skytteholmsskolan och AIK Ungdomsfotboll garanterar att undervisningen håller kvalitet för att certifieras av Svenska Fotbollförbundet.

Ansökan, färdighetsprov och antagning

Fotbollsprofilen vänder sig till de ungdomar som har önskemålet och viljan att kombinera tränings- och tävlingsverksamhet med studier. I samband med ansökan kallas den sökande till ett färdighetsprov. Färdighetsprovet används som grund för urval och antagning till fotbollsprofil på Skytteholmsskolan. Innan en elev erbjuds plats kommer även en intervju och ett vägledningssamtal genomföras för att säkerställa att eleven har en seriös studieambition och att förutsättningar för att klara av studierna i sin helhet finns.

I urvalsprocessen kommer följande områden beaktas och bedömas:

 • Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter
 • Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar
 • Sociala färdigheter och förutsättningar
 • Organisatoriska färdigheter och förutsättningar
 • Studieambition

Rektor beslutar om vilka elever som ska antas och anställda lärare och tränare på skolan genomför färdighetsproven, intervjuerna och vägledningssamtalen. Alla elever oavsett klubbtillhörighet kan antas till fotbollsprofilen.

 • Ansökan görs via blanketten Ansökan fotbollsprofil Skytteholmsskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finns i självserviceportalen.
 • Sista ansökningsdatum är den 8 maj 2020.
 • Efter mottagen blankett kallas eleven till färdighetsprov som används som grund för urval och antagning till fotbollsprofil på Skytteholmsskolan.
 • Intervjuer och färdighetsprov genomförs efter att ansökningsperioden har gått ut.
 • Besked om antagning lämnas av rektor på Skytteholmsskolan och meddelas senast den 29 maj 2020.

Ordinarie skolvalsprocess

Solnaelever som ska byta skola inför årskurs 7 ska även göra sitt skolval enligt ordinarie skolvalsprocess för att säkerställa annan skolplacering i det fall eleven inte antas till fotbollsprofil. I fritextfältet vid skolvalet ska information lämnas om att eleven även sökt fotbollsprofil på Skytteholmsskolan. Information om skolvalsprocessen skickas till vårdnadshavare i slutet av höstterminen.

Elever från andra kommuner ska säkerställa sin skolplacering i det fall eleven inte antas till fotbollsprofil.

Om eleven antagits till fotbollsprofil skall eleven säga upp nuvarande skolplacering.

Om eleven inte antagits till fotbollsprofil gäller följande:

 • Solnaelever behåller sin befintliga skolplacering.
 • Eleven placeras i enlighet med ordinarie skolvalsprocess (se ovan under avsnittet 'Ordinarie skolvalsprocess') i det fall eleven inte antas till fotbollsprofil.
 • Elever från andra kommuner skall säkerställa sin skolplacering i hemkommunen.

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta Rezaul Islam, Skytteholmsskolan: rezaul.islam@solna.se

Välkomna till Skytteholmsskolan alla blivande förskoleklasselever och alla föräldrar!

Terminsstart

Läsåret startar torsdagen den 20 augusti klockan 08.30 i klassrummet.

För mer information inför skolstart läs Skytteholmsskolans informationsbrevPDF (pdf, 371 kB)

Film som barnen fått se på förskolan för att förbereda sig inför skolstart.

Kontaktinformation

Skytteholmsskolan

skytteholmsskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Anna Fiskaare
anna.fiskaare@solna.se

Biträdande rektor och skoladministratör/intendent

Caroline Ekman
caroline.ekman@solna.se

Biträdande rektor

Hanna Mårtensson
hanna.martensson@solna.se


Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad