SL-kort och elevresor

Som gymnasieelev har du i vissa fall rätt till kostnadsfri skolskjuts. Om du går på en gymnasieskola som har 6 km eller längre mellan bostadsadress och skola och som dagligen pendlar mellan bostad och skola, har du enligt skollag rätt att få ersättning för skolresan.

Med bostadsadress avses den adress där du som elev är folkbokförd. Skolans adress är den plats där skolan har sin huvudsakliga verksamhet. Ersättning för resor beviljas för den som är berättigad till studiehjälp enligt studiestödslagen.

Inom Stockholms län

Elever folkbokförda i Solna som har 6 km eller längre mellan bostadsadress och skola i Stockholms län får SL:s terminskort (dagkort) från sin gymnasieskola. Vanligtvis får eleven terminskortet första skoldagen varje termin.

Vid mätning av avstånd använder skolan funktionen "Vägbeskrivning" på Google Maps och med "Gångväg" som färdväg.

Övrig reseersättning

Du kan söka reseersättning om du går i en gymnasieskola som ligger utanför Stockholms län och dagligen pendlar mellan bostad och skola. Resebidrag utgår med faktiska kostnaden för det billigaste färdsättet, dock högst med 1/30 av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, under nio månader/år.

Om du går gymnasieutbildning i Uppsala län ersätter Solna stad resorna för SL och UL från augusti till juni. Du ska köpa det kombinerade kortet vilket köps terminsvis genom UL (Ungdom – Skolbiljett privat + SL).

Ansök om reseersättning via e-tjänst eller blankett Ansökan reseersättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i självserviceportalen. Kom i håg att bifoga originalkvitto på inköpt kort/biljett.

Elev som får inackorderingstillägg kan inte få reseersättning utöver inackorderingstillägget.

Skolskjuts vid olycksfall

Om olyckan är framme och en elev behöver skoltaxi för att ta sig till och från skolan kontaktar ni i första hand ert eget försäkringsbolag. Täcker inte elevens eller er hemförsäkring kostnaden för skoltaxi vid olycksfall, kontaktar ni Stockholmsregionens Försäkring AB (SFR) och gör en skadeanmälan. För barn och ungdomar under 18 år görs anmälan av vårdnadshavare.

Uppsök läkare som är ansluten till försäkringskassan. Spara samtliga kvitton. Om en elev har behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska detta vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Innan taxi beställs av skolan ska skaderegleringsbolaget kontaktas för bekräftelse. Intyget insändes tillsammans med skadeanmälan.

Skadeanmälan kan göras direkt på SRFs hemsida www.srfab.net Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller skickas per post till:

SRF
Box 16250
103 24 Stockholm

E-post: skador@srfab.net
Telefon: 08-412 97 40

Kontakta oss

Senast uppdaterad