Avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

När ditt barn fått plats i förskola eller pedagogisk omsorg betalar du en avgift varje månad. Avgiften beräknas utifrån hushållets inkomst, placeringens omfattning (heltid eller deltid) och antalet barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Solna stad tillämpar maxtaxa.

Du betalar avgift 12 månader per år för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, från och med datum för placering. Längst ner på sidan kan du beräkna avgiften för ditt hushåll.

Avgiften grundar sig på:

 • Den sammanlagda inkomsten i hushållet (där barnet är folkbokfört).
 • Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
 • Placeringens omfattning - heltid eller deltid.
 • Reducerad avgift från tre års ålder.

Du behöver uppdatera din inkomst en gång per år i e-tjänsten Förskola & skola.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maxtaxa

Det finns ett maxbelopp för hur stor avgift du betalar, så kallad maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 49 280 kr eller mer per månad. Den högsta avgiften för barn är 1 478 kronor per månad och 986 kronor per månad för barn på fritidshem.

När du har två eller flera barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem får du syskonrabatt. Du betalar mest för det yngsta barnet och mindre för de äldre. Har du fyra barn eller fler betalar du endast för tre av barnen.

Avgiftsnivåer för maxtaxa

Förskola*

Avgiftstak

Dock högst..

Barn 1

3%

1478 kr

Barn 2

2%

986 kr

Barn 3

1%

493 kr
Fritidshem*Barn 1

2%

986 kr

Barn 2

1%

493 kr

Barn 3

1%

493 kr

Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 och så vidare.

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 49 280 kronor.

* Med förskola eller fritidshem jämställs i detta avseende pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Två nivåer för avgifter

Det finns två nivåer för avgifter; deltid och heltid. När barnet är närvarande upp till 30 timmar i veckan betalar du 75% av den avgift som du skulle ha betalat vid heltid.

 • Deltid innebär närvaro upp till 30 timmar per vecka.
 • Heltid innebär närvaro över 30 timmar per vecka.

Ändra omfattning av placeringen

Vill du ändra omfattningen av ditt barns placering ska du meddela kommunen senast två veckor innan den nya omfattningen är tänkt att träda i kraft. För en ändring av omfattningen, kontakta Solna stads kontaktcenter.

Observera att närvarotid/registrerat omsorgsschema är inte avgiftsgrundande – det är placeringens omfattning som är avgiftsgrundande. En ändring av omfattning (deltid/heltid) sker vid stadigvarande ändring, minst 3 månader, vid till exempel ändrade arbetsförhållande eller studier.

Under barns ledighet vid sommarsemester, julledighet eller annan kortare frånvaro anmäler du närvarotider direkt till förskolan.

Anmäl och uppdatera inkomst

Anmäl din inkomst antingen i e-tjänsten Förskola & skola länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller med blanketten Anmälan av bruttoinkomst som finns intill e-tjänsten i självserviceportalen. Inkomst är hushållets beskattningsbara inkomst per månad före skatt. Om du inte anmäler din inkomst betalar du maxtaxa. Har du ingen inkomst ska du anmäla att du har 0 kronor i inkomst.

De som är folkbokförda i samma hushåll som barnet anmäler sin inkomst. Inkomsten börjar gälla från och med den första månaden efter det att anmälan gjorts. Om dina familjeförhållanden ändras (till exempel om ni separerar eller om du flyttar ihop med någon) måste du meddela detta till Kontaktcenter.

För att säkerställa att alla hushåll betalar rätt avgift ska inkomstuppgifterna uppdateras årligen.

När du ändrar dina avgiftsgrundande uppgifter gäller den nya avgiften från och med månadsskiftet efter det att du har fått ny inkomst eller nya familjeförhållanden.

 • Arbetslöshetsersättning
 • Arvode till familjehemsföräldrar
 • Arbetsmarknadsutbildningsbidrag
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Bruttolön
 • Familjebidrag/familjepenning
 • Föräldrapenning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Pension (inte barnpension)
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen
 • Överskott i inkomstslaget/näringsverksamhet
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Försörjningsstöd
 • Studiemedel (bidrag och lån)
 • Underhållsstöd
 • Underhållsbidrag
 • Vårdnadsbidrag

Faktura

Du kan betala din faktura via autogiro. Ansök om autogiro via självserviceportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid gemensam vårdnad kan vårdnadshavarna få varsin faktura som baserar sig på respektive hushåll om båda begär detta. Ansökan om delad faktura gör du på Solna stads blankett Bruttoinkomstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finns i självserviceportalen.

Beräkna din avgift

Här kan du beräkna din avgiftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild på hur du läser din faktura

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad